Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
among
Among all my students, this little girl is the cleverest.
ཁྲོད་ནས། [khrod nas]
ངའི་སློབ་མ་ཚང་མའི་ཁྲོད་ནས་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་འདི་ནི་རིག་པ་ཆེས་རྣོན་པོ་དེ་ཡིན།
mezi
Mezi všemi mými žáky je tato malá dívenka tou nejbystřejší.

linguatools
among
Among all the students I have ever had, this little girl is the cleverest.
ཁྲོད། [khrod]
ང་ལ་ཡོད་མྱོང་བའི་ངའི་བསླབ་ཚན་ཚང་མའི་ཁྲོད་ནས། བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་འདི་ནི་རིག་པ་ཆེས་རྣོན་པོ་ཡིན།
mezi
Mezi všemi studenty, které jsem kdy měl, je tato holčička nejchytřejší.

linguatools

 
Random term
discussion གྲོས་གཞི། [gros gzhi]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)