Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
crowd noun
The audience was a huge crowd.
དཔུང་། [dpung ]
ལྟད་མོ་བ་ནི་དཔུང་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།
dav
Obecenstvo [tvořil] obrovský dav.

Tibetan-English Dictionary
tax noun
Does the price include tax?
ཁྲལ། [khral]
རིན་གོང་དེའི་ནང་དུ་ཁྲལ་ཨེ་འདུས།
daň

linguatools
agriculture tax noun
We pay the agricultural tax with grain.
ཞིང་ཁྲལ། [zhing khral]
ང་ཚོས་འབྲུ་རིགས་ཀྱིས་ཞིང་ཁྲལ་འཇལ།
daň z polností
Daň z polností odvádíme v rýži.

Tibetan-English Dictionary
decoration noun
Where did you buy this decoration?
མཛེས་འཆོས། [mdzes 'chos]
ཁྱོད་ཀྱིས་མཛེས་ཆོས་དེ་གང་ནས་ཉོས་པ་ཡིན།
dekorace

Tibetan-English Dictionary
daily
ཉིན་ལྟར། [nyin ltar]
ངས་ཉིན་ལྟར་སྨན་རིལ་བེ་ཐ་མེན་རེ་བཏུང་།
denně

linguatools
diary noun
ཉིན་ཐོ། [nyin tho]
ངའི་ཉིན་ཐོ་མ་ཀློག་ཅིག
deník

linguatools
tenth noun
A tenth of one hundred is ten.
བཅུ་ཆ། [bcu cha]
བརྒྱ་ཆའི་བཅུ་ནི་བཅུ་ཐམ་པ་ཡིན།
desetina

linguatools
plank noun
This plank is made of pine.
ཤིང་ལེབ། [shing leb]
ཤིང་ལེབ་འདི་ནི་གསོམ་ཤིང་ལས་བཟོས།
deska
Tato deska je vyrobena z borovice.

Tibetan-English Dictionary
nineteen
Nineteen times two is thirty-eight.
བཅུ་དགུ [bcu dgu]
བཅུ་དགུ་གཉིས་ལ་བསྒྱུར་ཚེ་སོ་བརྒྱད་ཡིན།
devatenáct
Devatenáctkrát dva je třicet osm.

unknown
umbrella noun
This umbrella is made of plastic and cloth.
ཆར་གདུགས། [char gdugs]
ཆར་གདུགས་འདི་འགྱིག་དང་རས་ལས་བཟོས་པ་ཡིན།
deštník

linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9

 
Random term
leaf ལོ་མ། [lo ma]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages.


Legal notice
login (restricted)