Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
you
Can you help me lift this box?
ཁྱེད། [khyed]
ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྒམ་འདི་འདེགས་རོགས་བྱེད་ཐུབ་བམ།
unknown
linguatools
you
When did you say the party will begin?
ཁྱོད། [khyod]
ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དུས་ནམ་ཚོད་ལ་འགོ་རྩོམ་པར་བཤད་ཡོད།
unknown
linguatools
young adjective
young girl.
ན་ཆུང་། [na chung]
ན་ཆུང་བུ་མོ།
mladý

linguatools
young adjective
The young man liked dancing.
ན་ཆུང་། [na chung ]
སྐྱེས་པ་ན་ཆུང་དེ་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་པར་དགའ།
mladý

linguatools
young boy noun
བུ་ཆུང་། [bu chung ]
chlapec

linguatools
young girl noun
བུ་མོ་ཆུང་ཅུང་། [bu mo chung cung ]
dívka

linguatools
young woman noun
མོ་གསར། [mo gsar]
mladá žena

linguatools
younger brother noun
When was your younger brother born?
ནུ་བོ། [nu bo]
ཁྱོད་ཀྱི་ནུ་བོ་ནམ་ཚོད་སྐྱེས།
mladší bratr
Kdy se narodil tvůj mladší bratr?

linguatools
your
what is your name?
ཁྱེད་ཀྱི། [khyed kyi]
ཁྱེད་ཀྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར།
tvůj

linguatools
your holiness noun
སྐུ་མདུན། [sku mdun]
Vaše Svatosti

linguatools
← Previous 1

 
Random term
summary གནད་བསྡུས། [gnad bsdus]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)