Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
yell noun
He let out a loud yell.
ཀི [ki]
ཁོས་ཀི་རིང་ཞིག་བཏབ།
výkřik
Hlasitě vykřikl.
usually occurs in doubled form "ཀི་ཀི་" in the context of "battle cries" or an invocation of spirits
linguatools
yell noun
Her yell brought her family running outside to see what was the matter.
ཀུ་ཅོ། [ku co]
ཁོ་མོས་ཀུ་ཅོ་བརྒྱབ་པས་བཟའ་མི་རྣམས་དོན་ཅི་ཞིག་བྱུང་བར་བལྟ་བར་ཕྱི་རོལ་དུ་བརྒྱུགས་ནས་ཐོན།
výkřik

linguatools
yellow noun
I like yellow.
སེར་པོ། [ser po]
ང་ཁ་དོག་སེར་པོ་ལ་དགའ།
žlutá
Mám ráda žlutou barvu.

linguatools
call noun
I couldn't hear her quiet call.

SYNONYM for YELL
སྐུལ་བརྡ། [skul brda]
ངས་ཁོ་མོའི་སྐུལ་བརྡ་དམའ་མོ་དེ་གོ་མ་ཐུབ།
volání
Neslyšel jsem její tiché volání.

linguatools
call verb

SYNONYM for YELL
འབོད་པ། ['bod pa]
unknown
linguatools
to cry verb

SYNONYM for YELL
ངུ་། [ngu]
unknown
linguatools
to shout out verb

SYNONYM for YELL
འབོད། ['bod]
unknown
linguatools
Similar searches: call

 
Random term
important གཙོ་ཆེ་བ། [gtso che ba]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)