Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
support verb
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། [rgyab skyor byed pa]
unknown
linguatools
support noun
Where did he get support to build a new school?
རྒྱབ་སྐྱོར། [rgyab skyor]
ཁོ་ལ་སློབ་གྲྭ་གསར་བ་ལས་རྒྱུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན།
podpora

Tibetan-English Dictionary
support noun
རྟེན། [rten]
podpěra

linguatools
support noun
རྒྱབ་སྐྱོར། [rgyab skyor]
unknown
linguatools
supporter noun
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན། [rgyab skyor byed mkhan]
unknown
linguatools
accompaniment noun
I [have to] admit, that [thanks to] your accompaniment on my way home I felt safe.

SYNONYM for SUPPORT
སྐྱེལ་མ། [skyel ma]
ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པ་དེས་ང་ལ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྐྱེས་སུ་བཅུག
doprovod
Přiznávám, že [díky] tvému doprovodu na cestě zpět domů jsem se cítil bezpečně.

Tibetan-English Dictionary
confirm verb

SYNONYM for SUPPORT
གཏན་འབེབས། [gtan 'bebs]
ཁོའི་གཏན་འབེབས་ནི་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་རེད།
unknown
linguatools
livelihood noun

SYNONYM for SUPPORT
འཚོ་རྟེན། ['tsho rten]
unknown
linguatools
pillar noun
The wooden pillar is old and rotten.

SYNONYM for SUPPORT
ཀ་བ། [ka ba]
ཤིང་གི་ཀ་བ་དེ་རྙིང་རུལ་དུ་གྱུར།
pilíř
Ten dřevěný pilíř je starý a prohnilý.

linguatools
stand verb

SYNONYM for SUPPORT
འགྲེང་བ། ['greng ba]
unknown
linguatools
sustain verb

SYNONYM for SUPPORT
དངོས་སུ་མྱོང་བ། [dngos su myong ba]
unknown
linguatools
to digest verb

SYNONYM for SUPPORT
འཇུ། ['ju]
unknown
linguatools
to digest verb

SYNONYM for SUPPORT
ཞུལ། [zhul]
unknown
linguatools
to hold verb

SYNONYM for SUPPORT
འཛིན། ['dzin]
unknown
linguatools
to suffer verb

SYNONYM for SUPPORT
གདུང་། [gdung]
unknown
linguatools

 
Random term
vajrasattva རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། [rdo rje sems dpa']
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)