Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
difference noun
ཁྱད་པར། [khyad par]
ངས་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་བར་གྱི་ཁྱད་པར་དབྱེ་འདོད།
rozdíl

linguatools
difference noun
[There] are some differences between English and French.
དབྱེ་བ། [dbye ba]
དབྱིན་ཡིག་དང་ཧྥ་ཡིག་གཉིས་དབར་གྱི་དབྱེ་བ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།
rozdíl
Mezi angličtinou a francouzštinou je několik rozdílů.

linguatools
difference noun
བར་ཁྱད། [bar khyad]
དབྱིན་ཇི་བ་དང་ཨ་མེ་རི་ཁའི་བར་ཁྱད་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།
unknown
linguatools
difference noun
མི་མཐུན་པ། [mi mthun pa]
ད་ལྟ་ཁོ་ཚོ་ལ་ཁ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་ནས་ལོ་གཅིག་འགོར།
unknown
linguatools
difference noun
I do not understand the difference between these two theories.
རྣམ་དབྱེ། [rnam dbye]
ངས་རིག་གཞུང་འདི་གཉིས་བར་གྱི་རྣམ་དབྱེ་རྟོགས་མི་ཐུབ།
rozdíl
Nechápu rozdíl mezi těmito dvěma myšlenkovými směry.

linguatools
dispute noun
I have had a dispute with my neighbor over grazing lands for many years.

SYNONYM for DIFFERENCE
ཁ་མཆུ། [kha mchu]
ང་དང་ཁྱིམ་མཚེས་བར་མཚེར་སའི་ཐོག་ནས་ལོ་དུས་རིང་ཁ་མཆུ་བྱུང་ཡོད།
spor
Se svým sousedem vedu dlouhá léta spor o pastviny.

Tibetan-English Dictionary
dispute noun
The dispute between the two families became violent.

SYNONYM for DIFFERENCE
གྱོད་ཁ [gyod kha]
ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་བར་གྱི་གྱོད་ཁ་དེ་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར།
unknown
linguatools
Similar searches: dispute

 
Random term
interstate མངའ་སྡེ་ཕན་ཚུན་གྱི། [mnga' sde phan tshun gyi]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)