Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
constant effort noun
Thanks to his constant effort he learned English well.
འབད་བརྩོནལྷོད་མེད། ['bad brtsonalhod med]
འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས་རྗེས་ཁོས་དབྱིན་ཡིག་བཟང་་པོ་ཞིག་བསླབས།
neutuchající úsilí
Díky svému neutuchajícímu úsilí se naučil dobře anglicky.

linguatools

 
Random term
impartial རིས་མེད། [ris med]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)