Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
all
I read all the book.
ཡོངས་རྫོགས། [yongs rdzogs]
ངས་དཔེ་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ཀློག་ཟིན།
naprosto vše
Čtu naprosto všechny knihy.

Tibetan-English Dictionary
all
All the students in my class are Tibetan.
ཡོངས། [yongs]
ངའི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་སློབ་མ་ཡོངས་ནི་བོད་རིགས་ཡིན།
vše
Všichni studenti v mé třídě jsou Tibeťané.

Tibetan-English Dictionary
all
I want all of you to come to class on time.
རྣམས།
ངས་ཁྱོད་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་སློབ་ཁྲིད་ལ་འོང་འདོད།
všichni
Chtěl bych, abyste vy všichni chodili na hodiny včas.
a plural marker used for both animate and unanimate nouns (as opposed to -ཚོ། used only with unanimate nouns and pronouns)
linguatools
all sorts of
He can sing all sorts of songs.
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས། [rnam pa sna tshogs]
ཁོས་གླུ་དབྱངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལེན་ཤེས།
všechno možné
Umí zazpívat všechny možné druhy písní.

Tibetan-English Dictionary
all the time
ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ། [thog mtha' bar gsum du]
ཁོ་མོས་སྐད་ཆ་ཅི་བཤད་པ་ལ་ངས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཉམ་འཇོག་བྱས།
unknown similar to something like "from the beginning to the end"
linguatools
all the time
He sings to himself all the time.
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ། [rnam pa kun tu]
ཁོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁེར་གླུ་ལེན།
celou dobu

Tibetan-English Dictionary
all-victorious stupa noun
རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན། [rnam rgyal mchod rten]
unknown vijaya stupa; one of the མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད།
linguatools
alliance noun
After their alliance they were much stronger.
མནའ་འབྲེལ། [mna' 'brel]
ཁོ་ཚོ་མནའ་འབྲེལ་བྱས་རྗེས། ཁོ་ཚོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་སོང་།
spojenectví

Tibetan-English Dictionary
ally noun
She has always been my ally against my enemies.
མནའ་གྲོགས། [mna' grogs]
ཁོ་མོ་ནི་ནམ་ཡང་དགྲ་བོར་རྒོལ་བའི་མནའ་གྲོགསཡིན།
spojenec
Ona byla vždy mým spojencem v boji proti nepřátelům.

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
sack སྒྱེ་མོ། [sgye mo]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)