Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
liquor noun
This liquor tastes sweet.
ཨ་རག [a rag]
ཨ་རག་འདིའི་བྲོ་བ་མངར།
likér

Tibetan-English Dictionary
sultan noun
ཨ་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། [a rab kyi rgyal po]
unknown
linguatools
loop noun
ཨ་ལོང་། [a long ]
kruh

linguatools
number noun
ཨང་རྟགས། [ang rtags]
ནུབ་ཕྱོགས་པ་མང་བོ་ལ་མཚོན་ན་བཅུ་གསུམ་ནི་ཨང་རྟགས་ཁ་མི་བྲོ་བ་ཞིག་ཡིན།
unknown
linguatools
pocket noun
What is in your pocket?
ཨམ་ཕྲག [am phrag]
ཁྱོད་ཀྱི་ཨམ་ཕྲག་གི་ནང་དུ་ཅི་ཞིག་ཡོད།
kapsa
Co máš v kapse?

linguatools
cement noun
ཨར་འདམ། [ar 'dam]
ང་ཨར་འདམ་གྱི་རྐང་ལམ་དེད་ནས་སོང་།
cement

linguatools
insistence noun
ཨུ་ཚུགས། [u tshugs]
ཁོས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པས་ངས་ཡོང་རྒྱུ་ཁས་བླངས།
unknown
linguatools
chair noun
This chair was made of wood.
ཨོང་སྟེགས། [ong stegs]
ཨོང་སྟེགས་འདི་ཤིང་ལས་བཟོས།
židle
Tato židle byla vyrobena ze dřeva.

Tibetan-English Dictionary
1 2 860 861 862 863 864 865 866 868 Next →

 
Random term
observe བརྩི་སྲུང་། [brtsi srung]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)