Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
consult
སློབ་སྟོན་ཞུ་བ། [slob ston zhu ba]
unknown
linguatools
guidance noun
སློབ་སྟོན། [slob ston]
unknown
linguatools
professor noun
སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ། [slob dpon chen mo]
profesor

linguatools
extremely
ཧ་ཅང་། [ha cang]
ཁོ་མོས་དབྱིན་སྐད་ཧ་ཅང་བཟང་བོ་ཞིག་སྨྲ་ཐུབ།
unknown
linguatools
obesity noun
ཧ་ཅང་རྒྱགས་པའི་རང་བཞིན། [ha cang rgyags pa'i rang bzhin]
unknown neologism
linguatools
very
She speaks English very well.
ཧ་ཅང་། [ha cang]
ཁོ་མོས་དབྱིན་སྐད་ཧ་ཅང་བཟང་བོ་ཞིག་སྨྲ་ཐུབ།
velmi

Tibetan English Dictionary
ambition noun
He has more ambition than ability.
ཧམ་སེམས། [ham sems]
ཁོ་ལ་རང་གི་ནུས་ཤུགས་ལས་བརྒལ་བའི་ཧམ་སེམས་ཤིག་ཡོད།
ctižádost
Má větší ambice, než-li schopnosti.

Tibetan English Dictionary
diligence noun
Diligence is the opposite of laziness.
ཧུར་བརྩོན། [hur brtson]
ཧུར་བརྩོན་ནི་ལེ་ལོའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཡིན།
píle

Tibetan-English Dictionary
entire adjective
ཧྲིལ་བོ། [hril bo]
ཁྱོད་ཀྱིས་ལུག་ཤ་ཧྲིལ་བོ་དེ་ཟོས་སམ།
unknown
linguatools
whole adjective
whole world
ཧྲིལ་བོ། [hril bo]
འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་བོ།
celý
celý svět

linguatools

 
Random term
tax ཁྲལ། [khral]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)