Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
everyone
Everyone is glad that our exam has been postponed.
ཀུན། [kun]
ང་ཚོའི་རྒྱུགས་ཕྱིར་བསྲིངས་པས་ཀུན་ལ་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས།
všichni
Všichni máme radost, protože byla naše zkouška odložena.

linguatools
compendium noun
Have you read the new compendium of the [source] scriptures?
ཀུན་བཏུས། [kun btus]
ཁྱོད་ཀྱིས་གཞུང་གི་ཀུན་བཏུས་དེ་ཀློག་མྱོང་ངམ།
souhrn
Už jsi četl ten nový souhrn "Písma"?

Tibetan-English Dictionary
entirely good adjective
I have known her many years and I can say that she is an entirely good.
ཀུན་བཟང་། [kun bzang]
ངས་མོ་ངོ་ཤེས་ནས་ལོ་དུ་མ་འགོར་བས་ངས་ཁོ་མོ་ནི་མི་ཀུན་བཟང་ཞིག་རེད་ཟེར་ཐུབ།
unknown
linguatools
leather noun
My brother gave me this leather belt for my birthday.
ཀོ་བ། [ko ba]
ངའི་སྤུན་གྱིས་ཀོ་བའི་སྐེ་རགས་འདི་ངའི་སྐྱེས་སྐར་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་སུ་བྱིན།
kůže
Můj bratr mi dal tenhle kožený pásek jako dárek k narozeninám.

Tibetan-English Dictionary
call noun
I couldn't hear her quiet call.
སྐུལ་བརྡ། [skul brda]
ངས་ཁོ་མོའི་སྐུལ་བརྡ་དམའ་མོ་དེ་གོ་མ་ཐུབ།
volání
Neslyšel jsem její tiché volání.

linguatools
second noun
How many seconds did it take you to run one hundred meters?
སྐར་ཆ། [skar cha]
ཁྱོད་སྨིས་བརྒྱ་ཐམ་པར་རྒྱུགས་པར་སྐར་ཆ་ཅི་ཙམ་དགོས།
sekunda
Kolik sekund ti trvalo uběhnout sto metrů?

linguatools
translator noun
If you learn English very well, perhaps you can be a Tibetan-English translator.
སྐད་སྒྱུར་བ། [skad sgyur ba]
གལ་ཏེ་དབྱིན་ཡིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བཟང་བོ་བྱས་ཚེ། ཁྱོད་རང་བོད་དབྱིན་སྐད་སྒྱུར་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ན་ཁྲིགས་ཁྲིགས་མེད།
překladatel
Když se budeš dobře učit angličtinu, tak se možná budeš moci stát tibetsko-anglickým překladatelem.

linguatools
moment noun
I will be ready in a moment.
སྐད་ཅིག [skad cig]
ངས་སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཚར་ངེས།
chvíle

linguatools
footpath noun
There is a footpath from our village to the small village over the mountain.
རྐང་ལམ། [rkang lam]
ང་ཚོའི་སྡེ་བ་ནས་རི་བོ་དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་སྡེ་ཆུང་བར་རྐང་ལམ་ཞིག་འཐེན་ཡོད།
stezka
Z naší vesnice vede stezka do malé vesnice přes horu.

linguatools
wincing noun
Wincing in pain is what the little girl did when she touched the hot stove with her hand.
ཀུམ་ཀུམ། [kum kum]
བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེས་ལྕགས་ཐབ་ཚ་བོ་ལ་རེག་པ་ན་ན་ཟུག་གི་དབང་གིས་ལུས་ཀུམ་ཀུམ་བྱེད།
unknown
linguatools

 
Random term
table ཅོག་ཙེ། [cog tse]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)