Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Earth noun
འཛམ་གླིང་། ['dzam gling]
Země

linguatools
Mirror of poetry noun
སྙན་ངག་མེ་ལོང་། [snyan ngag me long ]
Zrcadlo poezie
Daṇḍin's Kāvyādarśa
linguatools
Westerner noun
I wonder if that Westerner is from Britain?
ནུབ་ཕྱོགས་པ། [nub phyogs pa]
ངས་ནུབ་ཕྱོགས་པ་དེ་དབྱིན་ཇི་བ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས།
Zápaďan
Nevím, zda-li je ten Zápaďan z Anglie či nikoli?
Both ནུབ་ཕྱོགས་པ་ and དབྱིན་ཇི་བ་ (sometimes only as དབྱིན་ཇི་) are frequently used interchangeably.
linguatools
behind
Who is the person standing behind you?
རྒྱབ། [rgyab]
ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་དུ་ལངས་པའི་མི་དེ་ནི་སུ་ཡིན།
za

linguatools
behind
Ten people were behind me in the line.
ཕག [phag]
མི་བཅུ་ཐམ་པ་ངའི་ཕག་ན་གྲལ་བསྒྲིགས་ཡོད།
za

Tibetan-English Dictionary
protection noun
འགོག་སྲུང་། ['gog srung ]
zabezpečení

linguatools
prevention noun
We had a class today in fire prevention.
སྔོན་འགོག [sngon 'gog]
དེ་རིང་ང་ཚོ་ལ་མེ་སྐྱོན་སྔོན་འགོག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཅིག་བྱས།
zabránění

Tibetan-English Dictionary
concerning
I want to study the topics concerning Tibetan histories to my best ability.
ཐད། [thad]
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ངས་ཅི་ནུས་ཀྱིས་སྦྱོང་འདོད།
zabývající se
Rád bych studoval témata zabývající se tibetskou historií jak jen budu schopen.

linguatools
rescue verb
If you saw a man drowning, would you try to rescue him?
སྐྱོབ་པ། [skyob pa]
གལ་ཏེ་མི་ཞིག་ཆུ་ནང་དུ་བྱིང་བ་མཐོང་ཚེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོ་སྐྱོབ་ཐབས་བྱེད་སྲིད་དམ།
zachránit

linguatools
rear noun
The fire started in the rear of the building.
རྒྱབ་ཕྱོགས། [rgyab phyogs]
ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་མེ་འབར་འགོ་བརྩམས།
zadní
Požár vypukl v zadní [části] budovy.
noun commonly used as an adjective (here with locative particle)
Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13

 
Random term
creditor བུན་བདག [bun bdag]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)