Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
shortcut noun
This road is a shortcut to town.
ཉེ་ལམ། [nye lam]
ལམ་འདི་ནི་གྲོང་བརྡལ་དུ་འཐེན་པའི་ཉེ་ལམ་ཞིག་ཡིན།
zkratka

Tibetan-English Dictionary
to tame verb
How did you tame that wild horse?
འདུལ། ['dul]
ཁྱོད་ཀྱིས་རྟ་རྒོད་དེ་ཇི་ལྟར་འདུལ་བ་ཡིན།
zkrotit

Tibetan-English Dictionary
experience noun
What was your experience living abroad for a year?
བསླབ་བྱ། [bslab bya]
ཁྱོད་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ལོ་གཅིག་ལ་བསྡད་ནས་བསླབ་བྱ་ཅི་ཞིག་ཐོབ།
zkušenost

Tibetan-English Dictionar
improvement noun
Improvement is needed to make the factory more efficient.
ལེགས་བཅོས། [legs bcos]
བཟོ་གྲྭའི་ལས་ཆོད་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་ལེགས་བཅོས་ཤིག་བྱེད་དགོས།
zlepšení

Tibetan-English Dictionary
evil noun
གདོན། [gdon]
zlo

linguatools
fiend noun
བདུད། [bdud]
zloduch

linguatools
thief noun
The thief stole my wife's new gold watch last night as she came home from work on the bus.
རྐུན་མ། [rkun ma]
མདང་དགོང་ངའི་ཆུང་མ་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ལ་བསྡད་དེ་ལས་ཀ་ནས་ཁྱིམ་ལ་ལོག་སྐབས། རྐུན་མས་མོའི་གསེར་གྱི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་གསར་བ་དེ་བརྐུས་སོང་།
zloděj

linguatools
crime noun
What crime did the prisoner commit?
ནག་ཉེས། [nag nyes]
བཙོན་མ་དེས་ནག་ཉེས་ཅི་ཞིག་བསགས།
zločin
Jaký zločin spáchal ten vězeň?

linguatools
criminal noun
The criminal had to go to jail.
ཉེས་ཅན། [nyes can]
ཉེས་ཅན་དེ་བཙོན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་།
zločinec
Ten zločinec musel jít do žaláře.

Tibetan-English Dictionary
criminal noun
The criminal is in handcuffs.
ནག་ཉེས་ཅན། [nag nyes can]
ནག་ཉེས་ཅན་དེ་ལ་ལྕགས་སྒྲོག་བསྐོན་འདུག
zločinec
Zločinec je v poutech.

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
administration སྲིད་འཛིན། [srid 'dzin]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)