Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
yell noun
He let out a loud yell.
ཀི [ki]
ཁོས་ཀི་རིང་ཞིག་བཏབ།
výkřik
Hlasitě vykřikl.
usually occurs in doubled form "ཀི་ཀི་" in the context of "battle cries" or an invocation of spirits
linguatools
yell noun
Her yell brought her family running outside to see what was the matter.
ཀུ་ཅོ། [ku co]
ཁོ་མོས་ཀུ་ཅོ་བརྒྱབ་པས་བཟའ་མི་རྣམས་དོན་ཅི་ཞིག་བྱུང་བར་བལྟ་བར་ཕྱི་རོལ་དུ་བརྒྱུགས་ནས་ཐོན།
výkřik

linguatools
yellow noun
I like yellow.
སེར་པོ། [ser po]
ང་ཁ་དོག་སེར་པོ་ལ་དགའ།
žlutá
Mám ráda žlutou barvu.

linguatools
yet
They haven't finished yet
ད་དུང་། [da dung]
ད་དུང་ཁོ་ཚོས་ལས་ཚར་མེད།
ještě

linguatools
yield noun
This year's yield of wheat is higher than ever before.
ཐོན་འབབ་བྱུང་བ། [thon 'bab byung ba]
ད་ལོའི་་ལོ་ཏོག་གི་ཐོན་འབབ་ལོ་སྔོན་མ་དག་ལས་ཇེ་མཐོ་རུ་ཕྱིན་འདུག
výnos

linguatools
yogurt noun
ཞོ། [zho]
jogurt

linguatools
you
Can you help me lift this box?
ཁྱེད། [khyed]
ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྒམ་འདི་འདེགས་རོགས་བྱེད་ཐུབ་བམ།
unknown
linguatools
you
When did you say the party will begin?
ཁྱོད། [khyod]
ཁྱོད་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་དུས་ནམ་ཚོད་ལ་འགོ་རྩོམ་པར་བཤད་ཡོད།
unknown
linguatools
young adjective
young girl.
ན་ཆུང་། [na chung]
ན་ཆུང་བུ་མོ།
mladý

linguatools
young adjective
The young man liked dancing.
ན་ཆུང་། [na chung ]
སྐྱེས་པ་ན་ཆུང་དེ་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་པར་དགའ།
mladý

linguatools

 
Random term
misinterpret འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མ་འགྲིག་པ། ['grel bshad rgyag stangs ma 'grig pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)