Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
your holiness noun
སྐུ་མདུན། [sku mdun]
Vaše Svatosti

linguatools
Venus noun
Venus is a planet.
པ་སངས། [pa sangs]
པ་སངས་ནི་རྒྱུ་སྐར་ཞིག་ཡིན།
Venuše

linguatools
Precious One noun
ཇོ་བོ། [jo bo]
Vzácný Pán
the famous statute of the Buddha in the Lhasa Jokang temple
linguatools
defect noun
The new washing machine has a serious defect the tub won’t hold water.
སྐྱོན་ཆ། [skyon cha]
ལྭ་བ་འཁྲུ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་བ་དེ་ལ་ཆུ་འཛར་བའི་སྐྱོན་ཆ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡོད།
vada

linguatools
cooking noun
ཐབ་ལས། [thab las]
ཁོ་མོས་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཐབ་ལས་ཚང་མ་ལས།
vaření

linguatools
boiled water noun
Only drink boiled water.
ཆུ་ཁོལ་མ། [chu khol ma]
ཆུ་ཁོལ་མ་ཁོ་ན་ཐུངས་ཤིག
vařící voda

Tibetan-English Dictionary
doorway noun
རྒྱལ་སྒོ། [rgyal sgo]
vchod

linguatools
to inhale verb
Inhaling cigarette smoke can cause cancer.
རྔུབ། [rngub]
དུ་བ་རྔུབ་ཚེ་སྐྲན་ནད་སློང་སྲིད།
vdechovat

Tibetan-English Dictionary
widower noun
The widower will remarry tomorrow.
ཡུགས་ཕོ། [yugs pho]
སང་ཉིན་ཡུགས་ཕོ་དེ་འོར་གྱིས་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་རེད།
vdovec
Zítra se vdovec znovu ožení.

linguatools
gratitude noun
He showed great gratitude for my helping him.
བཀའ་དྲིན། [bka' drin]
ངས་ཁོ་ལ་རོགས་རམ་བྱས་པར་ཁོས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞུས།
vděk
Ukázal velký vděk za to, jak jsem mu pomohl.

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 19 20

 
Random term
subject of debate རྩོད་གཞི། [rtsod gzhi]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)