Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
by
The shop is by the school
འགྲམ་དུ། ['gram du]
ཚོང་ཁང་དེ་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད།
u

Tibetan-English Dictionary
lodging noun
It is difficult in the city to find free lodging.
གནས་ཚང་། [gnas tshang]
གྲོང་ཁྱེར་ནས་གནས་ཚང་རིན་མི་དགོས་པ་ཞིག་རྙེད་རྒྱུ་དཀའ།
ubytování

Tibetan-English Dictionary
coherent adjective
འབྲེལ་ཆགས། ['brel chags]
ཁོའི་འགྲེལ་བཤད་ལ་དེ་འདྲའི་འབྲེལ་ཆགས་མེད།
ucelený

linguatools
preservation noun
The preservation of traditional customs is important.
རྒྱུན་འཛིན། [rgyun 'dzin]
སྲོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ།
uchování
Uchování tradic je důležité.

Tibetan English Dictionary
valorous adjective
Gesar was a valorous man.
དཔའ་རྒོད། [dpa' rgod]
གེ་སར་ནི་མི་དཔའ་རྒོད་ཅིག་ཡིན།
udatný
Gesar byl udatný člověk.

Tibetan-English Dictionary
coal noun
Coal is black and burns.
རྡོ་སོལ། [rdo sol]
རྡོ་སོལ་ནི་ནག་ཅིང་འབར་ཤེད་ཆེ།
uhlí

Tibetan-English Dictionary
slap verb
I was so angry that I slapped him.
གཞུ། [gzhu]
ང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་ནས་ཁོ་ལ་འགྲམ་ལྕགས་ཅིག་གཞུས།
uhodit
Měl jsem takový vztek, až jsem mu jednu vrazil.

Tibetan-English Dictionary
commitment noun
You made a commitment to visit me towards the evening.
ཁས་ལེན། [khas len]
ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་འཚམས་འདྲི་ནམ་ཚོད་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱོས།
ujištění
Ujistil si mě, že mě navečer navštívíš.

linguatools
loquacious adjective
After drinking several cups of liquor he becomes loquacious.
ཁ་ཡང། [kha yang]
ཆང་ཕོར་བ་འགའ་བཏུང་རྗེས་ཁོ་ཁ་ཡང་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
ukecaný

Tibetan-English Dictionary
demonstrate verb
Demonstrate your own ideas.
དངོས་སུ་སྟོན་པ། [dngos su ston pa]
ukázat
Ukaž své vlastní nápady.

linguatools
← Previous 1 3 4 5

 
Random term
blue སྔོན་པོ། [sngon po]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)