Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
tighten verb
དམ་དུ་གཏོང་བ། [dam du gtong ba]
utáhnout

linguatools
codify verb
མཚོན་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ། [mtshon rtags su 'gyur ba]
utřídit

linguatools
lockdown
ཁྱིམ་སྡོད་བཀག་རྒྱ། [khyim sdod bkag rgya]
uzavření

unknown
knot noun
I can't untie this knot.
མདུད་པ། [mdud pa]
ངས་མདུད་པ་འདི་འགྲོལ་མི་ཐུབ།
uzel

Tibetan-English Dictionary
respect noun
We have great respect for that teacher.
བཀུར་བསྟི། [bkur bsti]
ང་ཚོས་དགེ་རྒན་དེ་ལ་བཀུར་བསྟི་ཆེན་པོ་བྱེད།
uznání
Pro toho učitele máme velké uznání.

Tibetan-English Dictionary
textbook noun
how many textbooks did you buy this year ?
ཀློག་དེབ། [klog deb]
ད་ལོར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀློག་དེབ་ཅི་ཙམ་ཉོས།
učebnice

linguatools
learn verb
སྦྱོང་། [sbyong]
učit se

linguatools
dirty
རྫོབ། [rdzob]
གོན་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་རྫོབ།
ušpinit

linguatools
benefit noun
What benefit is your proposal to me.
ཕན་ཡོན། [phan yon]
ཁྱོད་ཀྱིས་འཆར་འགོད་དེས་ང་ལ་ཕན་ཡོན་ཅི་ཞིག་ཡོད།
užitek

Tibetan-English Dictionary
benefit noun
What is the benefit for me in your plan?
ཁེ་ཕེན། [khe phen]
ཁྱོད་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ཁྲོད་ང་ལ་ཁེ་ཕན་ཅི་ཞིག་ཡོད།
užitek

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
to be worthwhile འོས། ['os]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)