Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཚ། [tsha]
fever
unknown
linguatools
ཚ། [tsha]
hot
unknown
linguatools
ཚ་དེམ། [tsha dem]
ཚ་དེམ་ལས་ཆུ་མི་འཁྱག
thermos noun
A thermos keeps water hot.
unknown
Tibetan-English Dictionary
ཚ་ཟུག [tsha zug]
ངའི་རྐང་པ་ཆག་པོའི་ཚ་ཟུག་གིས་ང་གཉིད་ཁུག་ཏུ་མི་འཇུག
pain noun
The pain from my broken leg keeps me from sleeping.
bolest
Díky bolesti ve své zlomené noze nemohu usnout.

Tibetan-English Dictionary
ཚགས་དམ་པོ། [tshags dam po]
ངས་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ཆེས་དགའ་བའི་གླུ་དབྱངས་དག་ཡོད་པའི་འོད་སྡེར་ཚགས་དམ་པོ་གསར་བ་ཞིག་ཉོས།
compact
unknown
linguatools
ཚང་མ། [tshang ma]
ཁྱོད་ཚོ་ཚང་མ་ཨེ་འཐད།
everybody
Does everybody agree?
všichni
Souhlasíte všichni?

Tibetan-English Dictionary
ཚང་ཚིང་། [tshang tshing]
ནགས་ཚལ་ཚང་ཚིང་ཆེ་བས་ཁྱོད་ནགས་གསེབ་ཏུ་རྟ་ཞོན་ནས་འགྲོ་མི་ཐུབ།
thick adjective
The trees in the forest are so thick that you can not ride a horse through it.
široký

Tibetan-English Dictionary
ཚད་ངེས་ཅན། [tshad nges can]
ཁོས་ཅི་བཤད་པ་ལ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་ང་ཡིད་ཆེས།
definite limit
unknown
linguatools
ཚད་མ། [tshad ma]
ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ལ་གདེང་འཇོག་བྱེད་པར་ཚདམམ་ཅི་ཞིག་འཛིན།
criterion
unknown
linguatools
ཚད་མེད། [tshad med]
མཁའ་དབྱིངས་ནི་ཚད་མེད།
limitless adjective
Space is limitless.
unknown
Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 19 20

 
Random term
to love བརྩེ། [brtse]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)