Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག ['tshang kha shig shig]
སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་འགྲུལ་བ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་བྱེད།
crowded together
unknown
linguatools
ཚོང་ཡ། [tshong ya]
ངའི་ཚོང་ཡ་དང་ངེད་གཉིས་སང་ཉིན་ལྷ་ས་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།
business partner noun
My business partner and I leave for Lhasa tomorrow.
obchodní partner

Tibetan-English Dictionary
འཚེར་སྣང་། ['tsher snang]
ང་ལ་འཚེར་སྣང་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་མཁུར་མཚོས་དམར་པོར་གྱུར་ལ་སྐད་ཆའང་ཤོད་མི་ཐུབ་པར་གྱུར།
embarrassment noun
I felt such embarrassment that my cheeks turned red and I could not talk.
stud
Tak moc jsem se styděl, až mi zrudly tváře a nebyl jsem schopen slova.

Tibetan-English Dictionary
ཚ་བོ། [tsha bo]
grandson
unknown
linguatools
ཚ་བོ། [tsha bo]
nephew
unknown
linguatools
ཚ་ཆུ། [tsha chu]
hot spring
unknown
linguatools
ཚ་དེམ། [tsha dem]
thermos
unknown
linguatools
ཚ་དྲོད། [tsha drod]
heat
unknown
linguatools
ཚ་དྲོད་འཕོ་རྒྱུ། [tsha drod 'pho rgyu]
convection noun
unknown
linguatools
ཚ་གྲང་། [tsha grang]
temperature
unknown
linguatools

 
Random term
molest རྙོག་དྲ་སློང་བ། [rnyog dra slong ba]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)