Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཏན་ཏིག་གིས། [tan tig gis]
ཁོས་ཏན་ཏིག་གིས་གཏམ་བཤད་ལ་ཉན།
earnest adjective
unknown
linguatools
ཏར་ཡིག [tar yig]
ངས་གང་ནས་ཏར་ཡིག་གཏོང་ཐུབ།
telegram noun
telegram

linguatools
གཏན་གྲོགས། [gtan grogs]
ངའི་གཏན་གྲོགས་དང་སྤུན་ཟླ་གཉིས་ནི་ན་ཟླ་ཡིན།
spouse noun
unknown
linguatools
ཏོག་ཙམ། [tog tsam]
ངའི་འོ་ཇའི་ནང་ལ་ཚྭ་ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་དམི་དགོས།
a little
I want a just a little salt in my milk tea.
trochu

Tibetan-English Dictionary
གཏན་འགོག [gtan 'gog]
མེ་མདའ་སྒེར་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་ཨ་མེ་རི་ཁ་རུ་གཏན་འགོག་མི་བྱེད།་
ban verb
Owning guns in not banned in America.
zakázat

linguatools
གཏན་དུ། [gtan du]
ངས་ནང་བསྟན་ལ་གཏན་དུ་དད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།
constant adjective
unknown
linguatools
གཏན་འབེབས། [gtan 'bebs]
ཁོའི་གཏན་འབེབས་ནི་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་རེད།
confirm verb
unknown
linguatools
གཏན་ཚིག་རིག་པ། [gtan tshig rig pa]
ཁྱོད་ཀྱིས་དགོན་པ་རུ་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཨེ་སྦྱངས།
logic noun
Did you study logic at the monastery?
unknown
Tibetan-English Dictionary
གཏམ་ངན། [gtam ngan]
གཏམ་ངན་ཞིག་ལ།ཁྱོད་ཀྱི་སྲིང་མོ་ལ་ཆག་སྒོ་ཞིག་བྱུང་།
bad news noun
Bad news! Your sister had an accident.
špatné zprávy

linguatools
གཏིང་། [gting]
ཆུ་ཟོ་དོང་གི་གཏིང་ལ་ལྷུང་།
bottom
The bucket fell to the well bottom.
dno
Kýbl spadnul na dno studny.

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 45 46

 
Random term
majesty གཟི་རྔམ། [gzi rngam]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)