Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
topical summary noun
བརྗོད་དོན་མདོར་བསྡུས། [brjod don mdor bsdus]
tématické shrnutí

linguatools
nearly
That problem is nearly solved.
ཕལ་ཆེར། [phal cher]
གནད་དོན་དེ་ཕལ་ཆེར་ཐག་གིས་བཅད།
téměř
Ten problém už je téměř vyřešen.

Tibetan-English Dictionary
therefore
I will go to school, therefore I won't go with you.
དེར་བརྟེན། [der brten]
སློབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་མཁན་ཡིན། དེར་བརྟེན་ང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་མི་འགྲོ་
tím pádem
Půjdu do školy, tím pádem nepůjdu s tebou.

Tibetan-English Dictionary
tone noun
I don’t like my teacher to talk to us in a scolding tone.
སྐད་གདངས། [skad gdangs]
དགེ་རྒན་གྱིས་ང་ཚོར་དམོད་མོའི་སྐད་གདངས་ཀྱིས་བཤད་པར་ང་མི་དགའ།
tón

linguatools
week noun
It has rained all the week.
གཟའ་འཁོར། [gza' 'khor]
གཟའ་འཁོར་ཧྲིལ་བོར་ཆར་བ་བབས་བྱུང་།
týden
Celý týden pršelo.

linguatools
weekly adjective
བདུན་རེའི། [bdun re'i]
týdenní

linguatools
pregnant adjective
སྦྲུམ་མ། [sbrum ma]
těhotná

linguatools
body hair noun
He has a lot of body hair.
བ་སྤུ། [ba spu]
ཁོའི་ལུས་ལ་བ་སྤུ་མང་པོ་ཡོད།
tělesné ochlupení

Tibetan-English Dictionary
body noun
His body had become fat.
ཕུང་བོ། [phung bo]
ཁོའི་ཕུང་བོ་ཚོན་པོར་གྱུར་ཡོད།
tělo

linguatools
body noun
My body does not move as quickly as it used to.
གཟུགས་པོ། [gzugs po]
ངའི་གཟུགས་པོ་དེ་སྔོན་ཆད་ནང་བཞིན་མགྱོགས་པོར་འགུལ་མི་ཐུབ།
tělo

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
produce འདོན་སྤེལ་བྱེད་པ། ['don spel byed pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)