Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
duration noun
What is the duration of your work contract?
དུས་ཡུན། [dus yun]
ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་བའི་གན་རྒྱའི་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཡིན།
trvání
Jak dlouhé je trvání tvé pracovní smlouvy?

Tibetan-English Dictionary
turban noun
ཐོད། [thod]
turban

linguatools
shape noun
What is the shape of a rectangle?
གཟུགས་དབྱིབས། [gzugs dbyibs]
གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་གཟུགས་དབྱིབས་ནི་ཅི་འདྲ་ཡིན།
tvar
Jaký má tvar obdélník?

linguatools
shape noun
The shape of the object was circular.
བཟོ་དབྱིབས། [bzo dbyibs]
དངོས་པོ་དེའི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་སྒོར་སྒོར་ཡིན།
tvar

Tibetan-English Dictionary
tough adjective
སྲ་མོ། [sra mo]
tvrdý

linguatools
tweed noun
ཐེར་མ་ཁྲ་ཁྲ། [ther ma khra khra]
tvíd

linguatools
your
what is your name?
ཁྱེད་ཀྱི། [khyed kyi]
ཁྱེད་ཀྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར།
tvůj

linguatools
tyrant noun
Hitler was a tyrant.
རྒྱལ་པོ་གཏུམ་སྤྱོད་ཅན། [rgyal po gtum spyod can]
ཞི་་ཐེ་ལི་ནི་རྒྱལ་བོ་གཏུམ་སྤྱོད་ཅན་ཞིག་ཡིན།
tyran

Tibetan English Dictionary
pull verb
འཐེན་པ། ['then pa]
táhnout

linguatools
main idea noun
བརྗོད་བྱ། [brjod bya]
téma

linguatools

 
Random term
male and female ཕོ་མོ། [pho mo]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)