Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཤ། [sha]
meat
unknown
linguatools
ཤ་ཉེ། [sha nye]
ཟི་ལིང་གི་རྒྱ་སྲང་ནས་ང་སྟེས་དབང་གིས་ངའི་ཤ་ཉེ་ལ་འཕྲད།
relative noun
I accidentally met my relative in Xining on the street.
příbuzný
Náhodně jsem se potkal s mým příbuzným na ulici v Si-ningu.

Tibetan-English Dictionary
ཤ་ཚ། [sha tsha]
ཤ་ཚ་ནི་ཚོར་བ་དྲག་པོ་ཞིག་ཡིན།
love noun
Love is strong emotion.
láska

Tibetan-English Dictionary
ཤ་གཟན། [sha gzan]
སེང་གེ་ནི་ཤ་གཟན་ཡིན།
carnivore noun
Lions are carnivores.
masožravec
Lvi jsou masožravci.

linguatools
ཤན་སྦྱར། [shan sbyar]
བོད་སྐད་དང་དབྱིན་ཡིག་ཤན་སྦྱར་བྱས་པ་ལས་སྐད་རིགས་འདི་གཉིས་ཧ་ཅང་མི་འདྲ་བ་མཚོན།
comparison noun
unknown
linguatools
ཤར། [shar]
ང་རླངས་འཁོར་སྟེང་གཉིད་ལས་སད་པ་ན་ཡུལ་ལྗོངས་ཡག་པོ་ཞིག་མིག་ལམ་དུ་ཤར།
to appear verb
A beautiful landscape appeared when I woke up in the car.
objevit se

Tibetan-English Dictionary
ཤིང་གི [shing gi]
འདི་ཤིང་གི་ཕོར་བ་རེད།
wooden adjective
This is a wooden cup.
dřevěný
Tohle je dřevěný hrnek.

linguatools
ཤིང་རྟ། [shing rta]
ཤིང་རྟ་དེ་ཤིང་ལས་གྲུབ།
cart noun
unknown
linguatools
ཤིང་ཆ། [shing cha]
དགོན་པ་གསར་བ་དེ་ལ་ཤིང་ཆ་མང་པོ་དགོས།
cinnamon noun
unknown
linguatools
ཤིང་བཟོ། [shing bzo]
ཁོས་ཤིང་བཟོ་བསླབས་རྗེས།ཁྱིམ་ཚང་མང་པོ་ལ་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་ལས་རྒྱུའི་བྱ་བ་རྩག་རྩིག་ཁོ་ལ་ཐོབ།
carpenter noun
unknown
linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8

 
Random term
struggle འཐབ་རྩོད། ['thab rtsod]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)