Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
Sanskrit noun
ལེགས་སྦྱར། [legs sbyar]
Sanskrt
an epithet
linguatools
Saturn noun
སྤེན་པ། [spen pa]
Saturn

unknown
Sikkim noun
འབྲས་ལྗོངས། ['bras ljongs]
Sikkim

linguatools
United Nations noun
The United Nations is in New York.
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནི་ནེའུ་ཡོག་ན་གཞི་ཆགས་ཡོད།
Spojené národy
Organizace Spojených národů sídlí v New Yorku.

linguatools
male cattle noun
ཕོ་ཕྱུགས། [pho phyugs]
samec dobytka

linguatools
vowel noun
དབྱངས། [dbyangs]
samohláska

linguatools
vowel and consonant noun
དབྱངས་གསལ། [dbyangs gsal]
samohláska a souhláska

linguatools
autonomous district noun
Mtshonub autonomous district is in Qinghai.
རང་སྐྱོངཁུལ། [rang skyongakhul]
མཚོ་ནུབ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་མཚོ་སྔོན་ན་ཡོད།
samosprávní okrsek
Samosprávní okrsek Mtshonub je v Čching-chaji.

Tibetan-English Dictionary
collect verb
This summer we will be collecting medicinal herbs.
འཐུ། ['thu]
ད་ལོའི་དབྱར་ཁར་ང་ཚོས་སྨན་རྩྭ་འཐུ་རྒྱུ་ཡིན།
sbírat
Tohle léto budeme sbírat léčivé bylinky.

linguatools
anthology noun
Did you read the newest anthology of Tibetan short stories?
གཅེས་བསྒྲིགས། [gces bsgrigs]
ཁྱོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྒྲུང་ཐུང་གཅེས་བསྒྲིགས་ཆེས་གསར་བ་དེ་བཀླགས་སམ།
sbírka

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 20 21

 
Random term
front page མདུན་ཤོག [mdun shog]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)