Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
axe noun
I need to sharpen my axe.
སྟ་རེ། [sta re]
ངས་སྟ་རེ་བརྡར་དགོས།
sekera

Tibetan-English Dictionary
second noun
How many seconds did it take you to run one hundred meters?
སྐར་ཆ། [skar cha]
ཁྱོད་སྨིས་བརྒྱ་ཐམ་པར་རྒྱུགས་པར་སྐར་ཆ་ཅི་ཙམ་དགོས།
sekunda
Kolik sekund ti trvalo uběhnout sto metrů?

linguatools
seed noun
Did you buy wheat seed today?
ས་བོན། [sa bon]
དེ་རིང་ཁྱོད་ཀྱིས་གྲོ་ཡིས་ས་བོན་ཉོས་སམ།
semeno

Tibetan-English Dictionary
compiler noun
རྩོམ་སྒྲིག་པ། [rtsom sgrig pa]
ཁོས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་བྱ་བ་གཉེར།
sestavovatel

linguatools
meet verb
I want to meet with that singer.
ཐུག [thug]
ང་གླུ་བ་དེ་དང་ཐུག་འདོད།
setkat
Chtěl bych se setkat s tím zpěvákem.

linguatools
encounter verb
གདོང་ཐུག་རྒྱག་པ། [gdong thug rgyag pa]
setkat

linguatools
linger verb
འགྲོ་འདོད་མེད་པ། ['gro 'dod med pa]
setrvávat

linguatools
north noun
བྱང་། [byang ]
sever

linguatools
northern adjective
བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི། [byang phyogs kyi]
severní

linguatools
list of offerings noun
འབུལ་ཡིག ['bul yig]
ཁ་སང་ང་ཚོས་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་ལ་འབུལ་ཡིག་ཕུལ།
seznam obětin

linguatools

 
Random term
deep གཏིང་། [gting]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)