Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
appointment noun
I have an appointment to see the department leader at eleven o'clock Friday morning.
ཁ་ཆད། [kha chad]
གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་གི་སྟེང་ངས་ཚན་ཁག་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་ཁ་ཆད་བྱས་ཡོད།
schůzka
Mám schůzku s vedoucím oddělení v pátek v jedenáct hodin ráno.

linguatools
meeting noun
མཇལ་འཕྲད། [mjal 'phrad]
schůzka

linguatools
collection of essays noun
A collection of essays he wrote twenty years ago has just been published.
རྩོམ་བཏུས། [rtsom btus]
ཁོས་ལོ་ཉི་ཤུའི་སྔོན་བྲིས་པའི་ལྗགས་རྩོམ་གྱི་རྩོམ་བཏུས་དེ་པར་དུ་བསྐྲུན་མ་ཐག་ཡིན།
sebrané spisy
Zrovna vyšla kolekce jeho sebraných spisů, které napsal před dvaceti lety.

Tibetan-English Dictionary
anthology noun
Yesterday I bought an anthology of Tibetan scholar's writings.
གསུང་བཏུས། [gsung btus]
ཁ་སང་ངས་བོད་མཁས་པའི་རྩོམ་རིག་གསུང་བཏུས་ཤིག་ཉོས།
sebrané spisy
Včera jsem si koupil sebrané spisy jednoho tibetského akademika.

Tibetan-English Dictionary
saddel noun
My father was made this saddle some years ago.
སྒ། [sga]
ངའི་ཨ་ཕས་ལོ་འགའི་སྔོན་ལ་སྒ་འདི་ལས།
sedlo

linguatools
seventeen
She married when she was seventeen.
བཅུ་བདུན། [bcu bdun]
ལོ་བཅུ་བདུན་སྟེང་ཁོ་མོ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས།
sedmnáct
Vdala se, když jí bylo sedmnáct.

unknown
seventh
བདུན་པ། [bdun pa]
sedmý

linguatools
bend down verb
མགོ་སྒུར། [mgo sgur]
sehnout se

linguatools
section noun
ཕྱོགས་ཁག [phyogs khag]
sekce

linguatools
section noun
ཚན་ཁག [tshan khag]
sekce

linguatools

 
Random term
reverence བསྙེན་བཀུར། [bsnyen bkur]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)