Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
on hand
What goods do you have on your hand?
ལག་ཐོག། [lag thog]
ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ན་དངོས་ཟོག་ཅི་ཞིག་ཡོད།
unknown
Tibetan-English Dictionary
on the one hand
ཕྱོགས་གཅིག [phyogs gcig]
unknown
linguatools
on time
He always comes to visit me on time.
དུར་ཐོག་ཏུ། [dur thog tu]
ཁོ་རྒྱུན་པར་དུས་ཐོག་ཏུ་ང་ལ་མཇལ་བར་ཡོང་།
včas

linguatools
once
སྐབས་ཤིག་ན། [skabs shig na]
unknown
linguatools
one
One plus one equals two.
གཅིག [gcig]
གཅིག་ཐོག་གཅིག་བསྣན་ན་གཉིས་ཡིན།
unknown
linguatools
one
ཞིག [zhig]
unknown
linguatools
one noun
One should learn as much as one can.
རང། [rang]
མི་ཞིག་གིས་སློབ་སྦྱོང་ཅི་ཐུབ་ཅིག་སྦྱོང་དགོས།
unknown
linguatools
one day
One day I will become rich.
ནམ་ཞིག་ལ། [nam zhig la]
ནམ་ཞིག་ལ་ང་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ངེས།
jednoho dne
Jednoho dne zbohatnu.

linguatools
one hundred
ཆིག་བརྒྱ། [chig brgya]
unknown
linguatools
one hundred thousand
ཆིག་འབུམ། [chig 'bum]
unknown
linguatools

 
Random term
mercy སྙིང་རྗེ། [snying rje]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)