Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
about
I didn't hear any news about you.
སྐོར། [skor]
ངས་ཁྱོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཐོས་མ་བྱུང་།
o
Neslyšel jsem o tobě žádné novinky.

Tibetan-English Dictionary
both
Are you both Tibetans?
གཉིས་ཀ [gnyis ka]
ཁྱོད་གཉིས་ཀ་བོད་པ་ཡིན་ནམ།
oba

Tibetan-English Dictionary
worry noun
What is your biggest worry?
སེམས་ཁྲལ། [sems khral]
ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཁྲལ་ཆེ་ཤོས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།
obava

Tibetan-English Dictionary
business noun
Starting a new business enterprise can be difficult.
ཁེ་ལས། [khe las]
ཁེ་ལས་གསར་བ་ཞིག་འགོ་རྩོམ་རྒྱུ་ནི་དཀའ་མོ་ཡིན་ལོས་ཆེ།
obchod

Tibetan-English Dictionary
business noun
He made a lot money in business.
ཉོ་ཚོང་། [nyo tshong]
ཁོས་ཉོ་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་སྒོར་མོ་མང་པོ་བླངས།
obchod

linguatools
business noun
I have some business to do this afternoon.
དོན་དག [don dag]
དེ་རིང་ཕྱི་དྲོར་ང་ལ་དོན་དག་འགའ་ལས་རྒྱུ་ཡོད།
obchod

Tibetan-English Dictionary
trade noun
What a good trade I made.
ཚོང་ལས། [tshong las]
obchod
To jsem ale uzavřel dobrý obchod!

linguatools
business partner noun
My business partner and I leave for Lhasa tomorrow.
ཚོང་ཡ། [tshong ya]
ངའི་ཚོང་ཡ་དང་ངེད་གཉིས་སང་ཉིན་ལྷ་ས་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།
obchodní partner

Tibetan-English Dictionary
trademark noun
The Panda trademark is common.
ཚོང་རྟགས། [tshong rtags]
ཚོང་རྟགས་དོམ་དྲེལ་ནི་རྒྱུན་འབྱམས་ཤིག་ཡིན།
obchodní známka
Obchodní známka Panda je běžná.

Tibetan-English Dictionary
admiration noun
I am full of admiration for your success.
ཡི་རང་། [yi rang]
ངས་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཡི་རིང་ཆེན་པོ་བྱེད།
obdiv

Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Random term
commence དབུ་འཛུགས་པ། [dbu 'dzugs pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)