Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
face noun
Do you wash your face every morning?
ངོ། [ngo]
ཉིན་རེའི་ཞོགས་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོ་བཀྲུ་བ་ཡིན་ནམ།
obličej
Myješ si obličej každé ráno?

Tibetan-English Dictionary
sky noun
The sky was filled with dark clouds.
བར་སྣང་། [bar snang]
བར་སྣང་སྤྲིན་ནག་གིས་ཁེངས།
obloha

Tibetan-English Dictionary
cover verb
གཡོག་པ། [g.yog pa]
obléknout (si)

linguatools
restoration noun
Restoration of the temple will require six years.
བསྐྱར་གསོ། [bskyar gso]
དགོན་པ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པར་ལོ་དྲུག་འགོར་རྒྱུ་རེད།
obnova
Obnovení chrámu zabere šest let.

Tibetan-English Dictionary
painting noun
I like that painting on your wall.
རི་མོ། [ri mo]
ཁྱོད་ཀྱི་གྱང་ངོས་ཀྱི་རི་མོ་དེ་ལ་ང་དགའ།
obraz

linguatools
picture noun
Would you like to see a picture of my children?
འདྲ་དཔར། ['dra dpar]
ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་བྱིས་པ་ཚོའི་འདྲ་པར་ཞིག་ལ་བལྟ་འདོད་དམ།
obrázek

Tibetan-English Dictionary
contents noun
After I read the contents I wanted to read the entire magazine.
དཀར་ཆག [dkar chag]
དཀར་ཆག་བཀླགས་རྗེས་ང་ལ་དུས་དེབ་ཡོངས་རྫོགས་ཀློག་རྒྱུའི་འདུན་པ་སྐྱེས།
obsah
Poté co jsem si přečetl obsah, chtěl jsem si přečíst celý časopis.

Tibetan-English Dictionary
bandage noun
I need a bandage for my wound.
རྨ་དཀྲིས། [rma dkris]
ངའི་རྨ་ཁ་ལ་རྨ་དཀྲིས་ཤིག་དགོས།
obvaz
Potřebuji nějaké obvazy na mou ránu.

Tibetan-English Dictionary
accusation noun
I made an accusation of immoral behavior to him.
ཉེས་འགེལ། [nyes 'gel]
ངས་ཁོ་ལ་ཚུལ་མིན་གྱི་སྤྱོད་པའི་ཉེས་འགལ་བྱས།
obvinění
Obvinil jsem ho z nemorálního jednání.

Tibetan-English Dictionary
usually
He usually comes home around one o'clock.
རྒྱུན་དུ། [rgyun du]
ཁོ་རྒྱུན་དུ་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་སྟེང་ཡུལ་ལ་འབྱོར་ཡོང་།
obvykle
Obvykle přichází domů kolem jedné hodiny.

linguatools

 
Random term
to tie འཆིང་། ['ching]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)