Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
admiration noun
My admiration for people who know several languages.
ཡིད་སྨོན། [yid smon]
ངས་སྐད་རིགས་འགའ་ཤེས་པའི་མི་ལ་བཅངས་པའི་ཡིད་སྨོན་ནི་ཧ་ཅང་ཆེ།
obdiv

Tibetan-English Dictionary
admire verb
I admire people who can read, write and speak several languages.
ཡིད་མོས། [yid mos]
སྐད་རིགས་འགའ་འབྲི་ཀློག་འཆད་གསུམ་བྱེད་ཐུབ་པའི་མི་ལ་ངས་ཡིད་མོས་བྱེད།
obdivovat
Obdivuji lidi, kteří umí číst, psát a mluvit několika jazyky.

linguatools
awe-inspiring adjective
His voice is awe-inspiring.
རྫིག་ཉམས། [rdzig nyams]
ཁོའི་སྐད་ལ་རྫིག་ཉམས་ཆེ།
obdivuhodný

Tibetan-English Dictionary
to hug verb
He hugged his old friend.
འཁྱུད། ['khyud]
ཁོ་རང་གི་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་ལ་འཁྱུད།
obejmout
Objal svého starého přítele.

linguatools
to embrace verb
I want to embrace you and then kiss you.
པང། [pang]
ངས་ཁྱོད་པང་ནས་འོ་བྱེད་འདོད།
obejmout

Tibetan-English Dictionary
to appear verb
A beautiful landscape appeared when I woke up in the car.
ཤར། [shar]
ང་རླངས་འཁོར་སྟེང་གཉིད་ལས་སད་པ་ན་ཡུལ་ལྗོངས་ཡག་པོ་ཞིག་མིག་ལམ་དུ་ཤར།
objevit se

Tibetan-English Dictionary
surround verb
མཐའ་བསྐོར་བ། [mtha' bskor ba]
obklopit

linguatools
encompass verb
མཐའ་ནས་སྐོར་བ། [mtha' nas skor ba]
obklopit

linguatools
cloud noun
སྤྲིན་པ། [sprin pa]
oblak

linguatools
field noun
What field of knowledge do you think you would like to study?
ཁྱབ་ཁོངས། [khyab khongs]
ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་བྱའི་ཁྱབ་ཁོངས་གང་ཞིག་ལ་སྦྱང་བརྩོན་བྱེད་འདོད།
oblast
Jakou myslíš, že bys rád studoval tematickou oblast?

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
consolation སེམས་གསོ། [sems gso]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)