Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ངན་ལང་། [ngan lang]
ཁོ་བྱིས་པ་ཁེར་སྐྱེས་ཡིན་པས་ངན་ལང་ལ་ཤོར་འདུག
coddled adjective
unknown
linguatools
སྔོན་འགོག་བྱེད་པ། [sngon 'gog byed pa]
དྲོན་པོར་སྡོད་པ་ནི་ཆམ་ནད་སྔོན་འགོག་བྱེད་པའི་ཐབས་བཟང་བོ་ཞིག་ཡིན།
prevent verb
Keeping warm is a good way to prevent a cold.
předejít

Tibetan-English Dictionary
ང་། [nga ]
ང་ནི་སྒྲོལ་མ་ཡིན།
I
I am Dolma.


linguatools
ང་། [nga ]
ངས་རང་ལ་བྱ་བ་བཙལ་ཡོད།
me
I've got me a job.
unknown
linguatools
ང་རྒྱལ། [nga rgyal]
ང་རྒྱལ་ནི་ཕམ་ཁའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞེས་པ་ནི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡིན།
pride noun
Pride goes before a fall, is a proverb.
pýcha
„Pýcha předchází pád“ je přísloví.

Tibetan English Dictionary
ང་ཚོ། [nga tsho]
ང་ཚོ་ལ་ཅི་ཞིིག་དགོས་པ་བཤད་མི་དགོས།
us
Please don't tell us what to do.
unknown
Tibetan English Dictionary
ང་ཚོ། [nga tsho]
we
unknown
linguatools
ང་རང་། [nga rang ]
ངས་ང་རང་ལ་སེམས་ཁུར་དེ་འདྲ་མི་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བྱས།
myself
I told myself not to worry too much.
unknown
Tibetan English Dictionary
ངག་རྒྱུན། [ngag rgyun]
བོད་མི་རྣམས་ནི་སྤྲེའུ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་གཉིས་ལས་མཆེད་པའི་སྐོར་ལ་ངག་རྒྱུན་ཞིག་ཡོད།
legend noun
There is legend about a monkey and ogress being the origin of Tibetans.
unknown
Tibetan English Dictionary
ངང་གིས། [ngang gis]
ངས་དབྱིན་ཡིག་ངང་གིས་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་ཤེས།
slowly
I slowly understood more and more English.
unknown
Tibetan English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 17 18

 
Random term
living འཚོ་ཐབས། ['tsho thabs]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)