Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
དངུལ། [dngul]
ང་ལ་དངུལ་སྒོར་ཞིག་ཡོད།
silver noun
I have a silver coin.
unknown
linguatools
ངོ་ལོག [ngo log]
དམག་དཔུང་གིས་ངོ་ལོག་བྱ་འགུལ་ལ་འཕྲལ་དུ་དྲག་གནོན་བྱས།
rebellion noun
The army quickly suppressed the rebellion.
unknown
Tibetan English Dictionary
ངོ་ལོག་པ། [ngo log pa]
མཐའ་མར་ང་ཚོས་གོང་བཀུར་ཐོབ་པའི་དཔོན་པོ་དེ་ནི་དོན་དམ་པར་ངོ་ལོག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས།
traitor noun
We finally understood that the respected official was actually a traitor.
unknown
Tibetan English Dictionary
དངུལ་བཅོལ། [dngul bcol]
གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དངུལ་ཁང་དུ་དངུལ་བཅོལ་ཚེ་བདེ་འཇགས་ཡིན།
save money in a bank verb
If you save your money in the bank it will be safe.
uložit peníze v bance

Tibetan-English Dictionary
ངོ་ཤེས། [ngo shes]
ཁོ་ནི་ངའི་ངོ་ཤེས་ཙམ་ཞིག་ལས་གྲོགས་པོ་ངོ་མ་མིན།
acquaintance noun
He's not really my friend, he's only an acquaintance.
unknown
Tibetan English Dictionary
ངོས་འཛིན། [ngos 'dzin]
ལོ་བཅུའི་རྗེས་སུ་ཐུག་དུས། ཁོས་ང་ལ་ངོས་ཟིན་བྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་བསྟན་མ་བྱུང་།
recognition noun
He showed no sign of recognition when I met him ten years later.
unknown
Tibetan-English Dictionary
ངོས། [ngos]
གྱང་ངོས་སུ་རྩི་ལྗང་ཁུ་བསྐུས།
surface noun
The surface of the wall was painted green.
povrch

Tibetan-English Dictionary
ང་ཡི། [nga yi]
འདི་ནི་ང་ཡི་དཔེ་ཆ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་མིན།
my
This is my book, it's not yours.
můj

Tibetan-English Dictionary
ངག་ཐོག་ནས། [ngag thog nas]
ངས་དོན་འདི་ཡིག་ཐོག་ལས་ངག་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་འདོད།
verbally adjective
I'd like to discuss this verbally, rather than in writing.
ústně

Tibetan-English Dictionary
ངང་རྒྱུད། [ngang rgyud]
ཁོ་ལ་ངང་་རྒྱུད་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ་ངས་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད།
character noun
He has a good character and I trust him.
charakter

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
portrait འདྲ་རིས། ['dra ris]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)