Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ནག་པོ། [nag po]
སྨུག་པོ་ལས་ནག་པོ་ནག
black adjective
Black is darker than brown.
černý

Tibetan-English Dictionary
ན་ཆུང་། [na chung ]
སྐྱེས་པ་ན་ཆུང་དེ་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་པར་དགའ།
young adjective
The young man liked dancing.
mladý

linguatools
ནགས་ལས། [nags las]
ཁོས་མཚོ་སྔོན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ནགས་ལས་བསྐྱངས།
forestry noun
He did forestry work in southern Qinghai.
lesnictví
Dělal lesnickou práci v jižní Čching-chaji.
doslova "lesnická práce"
linguatools
ནད། [nad]
ཁྱོད་ཀྱི་ནད་ལ་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་འགོར།
sickness noun
How long did your sickness last?
nemoc

linguatools
ནམ་ཞིག་ལ། [nam zhig la]
ནམ་ཞིག་ལ་ང་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ངེས།
one day
One day I will become rich.
jednoho dne
Jednoho dne zbohatnu.

linguatools
ནམ་ཡང་། [nam yang ]
ངའི་ཕ་མ་ལ་ངས་ནམ་ཡང་དགའ་ཞེན་བྱེད།
always
I will always love my parents.
vždy
Vždy budu milovat své rodiče.

linguatools
ནམ་གུང་། [nam gung ]
ནམ་གུང་ལ་ང་ཚོའི་སྤྲོ་ཚོགས་གྲོལ།
midnight noun
At midnight our party ended.
půlnoc
O půlnoci náš večírek skončil.

linguatools
ནང་རོལ། [nang rol]
ངའི་ཁང་བའི་ནང་རོལ་ལ་ཤོག
inside
Please come inside my room.
dovnitř
Prosím, vstup dovnitř mého pokoje.

linguatools
ནད་བརྟག [nad brtag]
དུས་རྒྱུན་པར་ཐང་ཆད་པ་ནི་ནད་རྟགས་ཤིག་ཡིན།
symptom noun
Being tired all the time is a symptom of a disease.
příznak
Neustálá únava je příznakem nemoci.

linguatools
ནད་འབུ། [nad 'bu]
ངས་ཕྲ་མཐོང་མེ་ཤེལ་ལས་ནད་འབུ་མཐོང་།
bacteria noun
I saw the bacteria with the microscope.
bakterie

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
monitor བྱ་རའི་མེ་ལོང་། [bya ra'i me long]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)