Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
New Year’s day noun
Tomorrow is the New Year’s day.
གནམ་ལོ་གསར་བ། [gnam lo gsar ba]
སང་ཉིན་གནམ་ལོ་གསར་བ་རེད།
Nový rok
Zítra je Nový rok.

linguatools
Nyänpo Sangba noun
སྙན་པོ་གསང་བ། [snyan po gsang ba]
Ňänpo Sangba
book title
linguatools
nagarjuna
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ['phags pa klu sgrub]
unknown
linguatools
naive
བྱིས་བློ། [byis blo]
unknown
linguatools
naked adjective
We all are born naked.
གཅེར་བུ། [gcer bu]
ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅེེར་བུ་སྐྱེས།
nahý

Tibetan English Dictionary
naked
དམར་རྗེན། [dmar rjen]
unknown
linguatools
naked adjective
He ran naked out of the building into the cold night air.
དམར་རྗེན། [dmar rjen]
ཁོ་ལུས་དམར་རྗེན་དུ་ཁང་བརྩེགས་ནས་ཕྱིར་བུད་དེ་མཚན་མོའི་ནམ་ཟླ་འཁྱག་པོའི་ནང་དུ་བརྒྱུགས།
unknown
linguatools
name
མིང་། [ming]
unknown
linguatools
name and title of a sakya lama noun
འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། ['gro mgon chos rgyal 'phags pa]
unknown
linguatools
name of man
བཻ་རོ་ཙ་ན། [bai ro tsa na]
unknown
linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22

 
Random term
drug སྨན། [sman]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)