Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
nun noun
She became a nun last year.
ཇོ་མོ། [jo mo]
ན་ནིང་ཁོ་མོ་ཇོ་མོ་བྱས།
jeptiška

Tibetan-English Dictionary
nunja
བརླན་ས། [brlan sa]
unknown
linguatools
nurse verb
She is studying to be a nurse.
ནག་གཡོག [nag g.yog]
ཁོ་མོས་ནད་གཡོག་ཅིག་བྱེད་པར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
unknown
linguatools
nurse noun
My sister is a nurse.
ནད་གཡོག [nad g.yog]
ངའི་སྲིང་མོ་ནི་ནད་གཡོག་ཅིག་ཡིན།
unknown
linguatools
nurse
སྨད་སྨད། [smad smad]
unknown
linguatools
nursemaid
སྨད་སྨད། [smad smad]
unknown
linguatools
nursery noun
My baby daughter stays in the nursery each morning.
བུ་བཅོལ་ཁང་། [bu bcol khang]
ཉིན་རེའི་སྔ་དྲོ་ངའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་བུ་བཅོལ་ཁང་དུ་སྡོད།
jesle

Tibetan-English Dictionary
nursery
བུ་བཅོལ་ཁང་། [bu bcol khang]
unknown
linguatools
nutriment
རོ་བཅུད། [ro bcud]
unknown
linguatools
nutriment noun
What nutriment prevents colds?
རོ་བཅུད། [ro bcud]
རོ་བཅུད་ཅི་ཞིག་གིས་ཆམ་པ་འགོག་ཐུབ།
unknown
linguatools

 
Random term
again ཡང་བསྐྱར། [yang bskyar]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)