Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
neurological
དབང་རྩའི་མ་ལག་དཔྱད་རིག་གི [dbang rtsa'i ma lag dpyad rig gi]
unknown
linguatools
neutral
ཕྱོགས་སུ་མ་གཏོགས་པའི། [phyogs su ma gtogs pa'i]
unknown
linguatools
neutral adjective
I have a neutral position concerning that conflict.
བར་སྡོད། [bar sdod]
ང་ལ་རྩོད་གཞི་དེའི་ཐོག་ནས་བར་སྡོད་ཀྱི་གནས་སུ་ཡོད།
neutrální

Tibetan-English Dictionary
neutral
བར་སྡོད། [bar sdod]
unknown
linguatools
neutral letters
མ་ནིང་། [ma ning]
unknown
linguatools
neutrality noun
བཏང་སྙོམས། [btang snyoms]
unknown
linguatools
nevertheless
I love my children. Nevertheless, sometimes I have to punish them.
ཡིན་ཀྱང་། [yin kyang]
ང་རང་གི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བརྩེ། ཡིན་ཀྱང་མཚམས་མཚམས་སུ་ངས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཆད་པ་གཅོད་དགོས།
avšak
Miluji své děti. Avšak občas je musím potrestat.

Tibetan-English Dictionary
new adjective
གསར་པ། [gsar pa]
nový

linguatools
new esoteric sects noun
སྔགས་གསར། [sngags gsar]
unknown
linguatools
new moon
གནམ་གང་། [gnam gang]
unknown
linguatools

 
Random term
speech ཚོགས་བཤད། [tshogs bshad]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)