Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
New Year’s day noun
Tomorrow is the New Year’s day.
གནམ་ལོ་གསར་བ། [gnam lo gsar ba]
སང་ཉིན་གནམ་ལོ་གསར་བ་རེད།
Nový rok
Zítra je Nový rok.

linguatools
at the start
At the start of our business we do not expect to make money.
དུས་འགོར། [dus 'gor]
ང་ཚོའི་ཚོང་གི་དུས་འགོར། ང་ཚོས་སྒོར་མོ་ལརན་པར་རེ་བ་མ་བཅངས།
na začátku

linguatools
load verb
མདེལ་རྫོང་རྒྱག་པ། [mdel rdzong rgyag pa]
nabít

linguatools
scoop noun
ཐོམ་བུ། [thom bu]
naběračka

linguatools
above
Above the table is a window.
ཀླད།
ཅོག་ཙེའི་ཀླད་ན་སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་ཡོད།
nad
Nad stolem je okno.

linguatools
top
The moon seemed to be on top of the house.
ཐོག [thog]
ཟླ་བ་ཁང་ཐོག་ན་ཡོད་པ་འདྲ།
nad
Zdá se, že je měsíc nad střechou domu.

Tibetan-English Dictionary
above
There are several lamps above his head.
ཡན། [yan]
ཁོའི་མགོ་བའི་ཡན་ན་སྒྲོན་མེ་འགའ་ཡོད།
nad
Nad jeho hlavou je několik světel.

Tibetan-English Dictionary
in addition to
ཐོག [thog]
nadto

linguatools
curse word noun
སྨོད་ཚིག [smod tshig]
ངའི་བུས་དམོད་ཚིག་བོར་བར་ངས་ཆད་པ་བཅད།
nadávka

linguatools
hope noun
རེ་བ། [re ba]
naděje

linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
Random term
chat ཁ་བརྡ། [kha brda]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)