Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
མ་གི། [ma gi]
ལུང་བའི་མ་གི་ན་མེ་ཏོག་མང་པོ་ཡོད།
down there
unknown
linguatools
མ་མགལ། [ma mgal]
ཁོས་ལྒང་རྩེད་སྤོ་ལོ་རྩེས་སྐབས་མ་མགལ་རྨས།
chin noun
unknown
linguatools
མ་རྐང་། [ma rkang]
ནང་བསྟན་ནི་ཁོའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་མ་རྐང་ཡིན
basis noun
Buddhism is the basis of his philosophy.
základ

Tibetan-English Dictionary
མ་ཐག [ma thag]
ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོར་མོ་སྤྲད་མ་ཐག་དངོས་པོ་ལེན་ཐུབ།
as soon as
As soon as you pay the money you can get the goods.
co nejdříve

Tibetan-English Dictionary
མ་མཐར། [ma mthar]
དོ་ཚིགས་དབྱར་ཁར་ངས་མ་མཐར་ཡང་ཟོག་ཁ་ཆུང་ཉི་ཤུ་ཉོ་འདོད།
at least
I want to buy at least twenty young yaks this summer.
nejméně

Tibetan-English Dictionary
མ་མོག [ma mog]
ཚི་ལེན་འདི་ནི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བལ་ལས་བཟོས།
cotton
unknown
linguatools
མ་རྨོས་ལོ་ཏོག [ma rmos lo tog]
ཁོ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་བཙོས་མ་མར་དང་བསྡེབས་ནས་ཟ་བར་དགའ།
corn
unknown
linguatools
མ་རྩ། [ma rtsa]
ཁོ་ལ་ཉོ་ཚོང་གི་འགོ་རྩོམ་པའི་མ་རྩ་འདང་བོ་ཡོད།
capital noun
kapitál

linguatools
མ་རྩ་རིང་ལུགས། [ma rtsa ring lugs]
ཁོ་ནི་མ་རྩ་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་མིན།
capitalist noun
unknown
linguatools
མ་གཞི། [ma gzhi]
སེམས་ཁུར་གྱི་མ་གཞི་ནི་སྒོར་མོ་འདང་བོ་ཞིག་ལོན་ནས་ངའི་བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
subject noun
předmět

linguatools
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 81 82

 
Random term
in the past སྔོན་ཆད། [sngon chad]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)