Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
male reproductive organs noun
མཇེ། [mje]
unknown
linguatools
malevolent
མ་རུངས་པ། [ma rungs pa]
unknown
linguatools
malevolent
མི་དགེ་བ། [mi dge ba]
unknown
linguatools
malevolent intention noun
ཞེ་ངན། [zhe ngan]
unknown
linguatools
malevolent intention noun
No one trusted him because of his malevolent intention.
ཞེ་ངན། [zhe ngan]
ཁོའི་ཞེ་ངན་གྱི་སྟབས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མེད།
zlé úmysly
Pro jeho zlé úmysly mu nikdo nevěřil.
zlomyslnost
Tibetan-English Dictionary
malice noun
གདུག་སེམས། [gdug sems]
zášť
also spelled གནོད་སེམས།
linguatools
maltreatment
སྡུག་སྦྱོང་། [sdug sbyong]
unknown
linguatools
mammal
འོ་མ་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས། ['o ma can gyi srog chags]
unknown
linguatools
mammalian
འོ་འཐུང་། ['o 'thung]
unknown
linguatools
man noun
I was not sure of that person was a man or a woman.
སྐྱེས་པ། [skyes pa]
མི་དེ་ནི་སྐྱེས་པ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་སྐྱེས་མ་ཞིག་ཡིན་པར་ང་ལ་གདེང་ཚོད་མེད།
muž

linguatools

 
Random term
translator སྐད་བསྒྱུར་བ། [skad bsgyur ba]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)