Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
option noun
This is the only option I have.
གདམ་ཀ [gdam ka]
འདི་ནི་ང་ལ་ཡོད་པའི་གདམ་ཀ་ཉག་ཅག་ཡིན།
možnost

Tibetan-English Dictionary
marble noun
རྡོ་ཀ་མ་རུ་པ། [rdo ka ma ru pa]
mramor

linguatools
ant noun
Ants are small but diligent.
གྲོག་མ། [grog ma]
གྲོག་མ་ནི་ཆུང་རུང་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ།
mravenec
Mravenci jsou malí, ale vytrvalí.

linguatools
ant noun
Ants are small but industrious.
གྲོག་མ། [grog ma]
གྲོག་མ་ནི་ཆུང་རུང་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ།
mravenec

linguatools
dead adjective
གཤིན་པོ། [gshin po]
mrtvý

linguatools
have to verb
I have to go to visit my grandfather this weekend.
དགོས། [dgos]
གཟའ་འཁོར་འདིའི་མཇུག་ཏུ་ང་སྤོ་བོ་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་དུ་འགྲོ་དགོས།
muset

Tibetan-English Dictionary
museum noun
འགྲེམས་སྟོན་ཁང། ['grems ston khang]
muzeum

linguatools
torture noun
Your many questions are a form of torture.
མནར་གཅོད། [mnar gcod]
ཁྱོད་ཀྱི་དྲི་བ་མང་བོ་ནི་མནར་གཅོད་ཅིག་ཡིན།
mučení

Tibetan-English Dictionary
man noun
I was not sure of that person was a man or a woman.
སྐྱེས་པ། [skyes pa]
མི་དེ་ནི་སྐྱེས་པ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་སྐྱེས་མ་ཞིག་ཡིན་པར་ང་ལ་གདེང་ཚོད་མེད།
muž

linguatools
we
We all have to stay alert.
འུ་ཅག ['u cag]
འུ་ཅག་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས།
my

linguatools

 
Random term
recruit གསར་འཇུག་བྱེད་པ། [gsar 'jug byed pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)