Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

english tibetan [wylie] czech comment source
meek adjective
She has meek manner.
དུལ་བ། [dul ba]
ཁོ་མོ་ལ་སྤྱོད་པ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་ཞིག་ཡོད།
mírný

Tibetan-English Dictionary
place of birth noun
My place of birth is Xining.
སྐྱེ་གནས། [skye gnas]
ངའི་སྐྱེ་གནས་ནི་ཟི་ལིང་ཡིན།
místo narození

linguatools
have verb
I have two English books.
ཡོད། [yod]
ང་ལ་དབྱིན་ཡིག་གི་དཔེ་ཆ་གཉིས་ཡོད།
mít
Mám dvě anglické knihy.

linguatools
be interested in verb
I am interested in improving my English.
མོས། [mos]
ང་རང་གི་དབྱིན་ཡིག་ཇེ་དགའ་གཏོང་བར་མོས།
mít zájem
Mám zájem o zlepšení své angličtiny.

Tibetan-English Dictionary
ball noun
The ball rolled down the stairs.
སྤོ་ལོ། [spo lo]
སྤོ་ལོ་སྐས་སྟེགས་ལས་མར་འདྲིལ།
míč

Tibetan-English Dictionary
city noun
The outline of the old walled city can’t be seen anymore.
མཁར་གྲོང། [mkhar grong]
མཁར་གྲོང་རྙིང་བའི་བཀོད་པ་དེ་ད་ལྟ་མཐོང་མི་ཐུབ།
město

linguatools
town noun
གྲོང་རྡལ། [grong rdal]
město

linguatools
urban adjective
གྲོང་ཁྱེར་གྱི། [grong khyer gyi]
městský

linguatools
month noun
སྤྱི་ཟླ། [spyi zla]
měsíc

linguatools
yard-stick noun
ཐིག་ཤིང་། [thig shing ]
ཐིག་ཤིང་དེ་ནི་ཤིང་མིན་པར་སྤོས་འགྱིག་ལས་བཟོས་པ་རེད།
měřítko

linguatools

 
Random term
uprising འོས་ལངས། ['os langs]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)