Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁ་རྡུང། [kha rdung]
འགོ་དཔོན་གྱིས་ངའི་ལས་རོགས་ལ་ཁ་རྡུང་བཏང་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་འདྲ་མཉམ་མིན་པ་ཞིག་རེད།
condemnation noun
unknown
linguatools
ཁ་ཁོག་མེད་པ། [kha khog med pa]
ལན་འདེབས་རྒྱུར་ཁོ་ལ་ཁ་ཁོག་མེད།
frank adjective
He was very frank in his answer.
upřímný

linguatools
ཁ་གང་། [kha gang]
གལ་ཏ་ཟོག་ཁ་གང་བདེ་ཐང་ཡིན་ཚེ།ཁོ་ཚོ་སྦྱིག་ནས་ཕྱུགས་ཁ་སྤེལ།
adult adjective
If adult livestock are healthy they mate and reproduce.
dospělý

linguatools
ཁ་ཆད། [kha chad]
གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་གི་སྟེང་ངས་ཚན་ཁག་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་ཁ་ཆད་བྱས་ཡོད།
appointment noun
I have an appointment to see the department leader at eleven o'clock Friday morning.
schůzka
Mám schůzku s vedoucím oddělení v pátek v jedenáct hodin ráno.

linguatools
ཁ་ནས། [kha nas]
ཁོ་ཁ་ནས་འཐད་པ་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་ཡིག་ཐོག་ལ་མ་བཀོད་།
verbally
He agreed verbally, not in writing.
ústně

Tibetan-English Dictionary
ཁ་ཆེམས། [kha chems]
ཁ་ཆེམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁོས་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཇི་ལྟར་བགོ་བཤའ་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་གསལ་བོར་བཀོད་ཡོད།
will noun
In his will, he specified exactly how his property was to be divided among his children.
poslední vůle

Tibetan-English Dictionary
ཁ་མཆུ། [kha mchu]
ང་དང་ཁྱིམ་མཚེས་བར་མཚེར་སའི་ཐོག་ནས་ལོ་དུས་རིང་ཁ་མཆུ་བྱུང་ཡོད།
dispute noun
I have had a dispute with my neighbor over grazing lands for many years.
spor
Se svým sousedem vedu dlouhá léta spor o pastviny.

Tibetan-English Dictionary
ཁ་ཏ། [kha ta]
གནད་དོན་འདིའི་སྟེང་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཁ་ཏ་ཅི་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན།
advice noun
What advice would you give me about this problem?
rada

linguatools
ཁ་འཆམ། [kha 'cham]
ལོ་དུ་མང་རིང་ལ་རྩོད་པ་བྱས་མཐར། ང་ཚོ་ལ་ཁ་འཆམ་བྱུང་།
agreement noun
Finally, after years of dispute, we reached an agreement.
shoda
Konečně, po mnoha letech dohadů, jsme dospěli ke shodě.

linguatools
ཁ་བཙོག [kha btsog]
ཁོའི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་པར་ཁ་བཙོག་ཏག་ཏག་ཡིན་པས་བྱིས་པའི་རྣ་ལ་མི་རན།
vulgar adjective
His stories are frequently vulgar and not fit for children to hear.
unknown
Tibetan-English Dictionary
← Previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Random term
umbrella ཆར་གདུགས། [char gdugs]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)