Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁྲིམས། [khrims]
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ཁྲིམས་སྲོལ་ཡོད་དགོས།
law noun
Every country needs the rule of law.
zákon

Tibetan-English Dictionary
ཁྲེལ་མེད། [khrel med]
ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲེལ་མེད་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ནི་ངོ་གནོང་བ་ཞིག་རེད།
shameless adjective
Your shameless behavior was a disgrace.
drzý

Tibetan-English Dictionary
ཁྲོ་ཉམས། [khro nyams]
ཁོའི་གདོང་གི་ཁྲོ་ཉམས་དེས་ཁོ་ཅི་འདྲའི་ཐུགས་ཁྲོས་པ་མཚོན།
angry expression noun
The angry expression on his face showed just how upset he was.
rozzuřený výraz

linguatools
ཁྲོད་ནས། [khrod nas]
ངའི་སློབ་མ་ཚང་མའི་ཁྲོད་ནས་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་འདི་ནི་རིག་པ་ཆེས་རྣོན་པོ་དེ་ཡིན།
among
Among all my students, this little girl is the cleverest.
mezi
Mezi všemi mými žáky je tato malá dívenka tou nejbystřejší.

linguatools
ཁྲོམ་སྐོར། [khrom skor]
གླ་ཕོགས་ཇེ་མཐོར་གཏོང་ཆེད་དུ་སྤེལ་བའི་བཟོ་བའི་ཁྲོམ་སྐོར་དེ་ཟླ་སྔོན་མར་ཨ་མེ་རི་ཁ་རུ་བྱུང་།
demonstration noun
unknown
linguatools
མཁར་གྲོང། [mkhar grong]
མཁར་གྲོང་རྙིང་བའི་བཀོད་པ་དེ་ད་ལྟ་མཐོང་མི་ཐུབ།
city noun
The outline of the old walled city can’t be seen anymore.
město

linguatools
མཁའ་དབྱིངས། [mkha' dbyings]
འདབ་ཆགས་མང་པོས་མཁའ་དབྱིངས་ཁེངས་ཡོད་པ་འདྲ།
sky noun
The birds were so many that they seemed to fill the sky.
nebe

linguatools
མཁའ་རྒོལ། [mkha' rgol]
མཚོ་འགྲམ་ས་ཁུལ་དེ་མཚོ་དམག་གི་རྒོལ་བ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བཟང་བོ་བྱེད་ཐུབ་རུང་མཁའ་རྒོལ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ང་ཚོས་ད་དུང་སེམས་ཁུར་བྱེད་དགོས།
air attack noun
Our coastal areas are well protected from naval attack, but we still need to worry about an air attack.
nálet

linguatools
མཁའ་དམག [mkha' dmag]
ཁོ་སློབ་འབྲིང་ནས་སློང་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་མཁའ་དམག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་གནམ་གྲུ་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
air force noun
After he graduated from senior middle school he joined the air force and became a pilot.
letectvo

linguatools
འཁྲབས་ཚན། ['khrabs tshan]
འཁྲབས་ཚན་དེ་རིང་དྲགས་པས་ང་ཚོ་བུད་སོང་།
program noun
The program was lasted too long so we left.
unknown
linguatools

 
Random term
intelligent བློ་ལྡན། [blo ldan]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)