Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
འཁྱགས་རོམ། ['khyags rom]
ཆུ་བོའི་འཁྱགས་རོམ་ཧ་ཅང་མཐུག་པོ་མི་འདུག
ice noun
The river ice was not very thick.
led

linguatools
ཁྲལ། [khral]
རིན་གོང་དེའི་ནང་དུ་ཁྲལ་ཨེ་འདུས།
tax noun
Does the price include tax?
daň

linguatools
འཁྱུད། ['khyud]
ཁོ་རང་གི་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་ལ་འཁྱུད།
to hug verb
He hugged his old friend.
obejmout
Objal svého starého přítele.

linguatools
ཁྲིམས་ཁང་། [khrims khang]
ཁོ་ལ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་སྲོག་ཆད་བཅད་པ་རེད།
court noun
unknown
linguatools
འཁྲབ་མཁན། ['khrab mkhan]
གློག་བརྙན་འདིའི་ནང་འཁྲབ་མཁན་མིང་གྲགས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མེད།
actor noun
This movie had not a single famous actor.
herec
V tom filmu nebyl ani jediný slavný herec.

linguatools
ཁྲིམས་མཐུན་དབང་ཆ། [khrims mthun dbang cha]
ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་དབང་ཆའི་ཡི་གེ་ལ་ལྟ་ཆོག་གམ།
authorization noun
Can i see your authorization?
povolení

linguatools
འཁྱོག་པོ། ['khyog po]
རི་ལམ་འཁྱོག་པོ་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེ།
zigzag adjective
The zigzag mountain road is very dangerous.
klikatý
Ta klikatá horská stezka je velmi nebezpečná.

linguatools
ཁྲིམས་འགལ། [khrims 'gal]
དུག་རྫས་ཉོ་འཚོང་བྱེད་པ་ནི་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན།
illegal adjective
Buying and selling drugs is illegal.
ilegální

linguatools
ཁྲིམས་གཅོད། [khrims gcod]
ང་རང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་གཅོད་ལ་མི་འཐད།
judgment noun
I don’t agree with the court’s judgment.
rozsudek

linguatools
ཁྲིམས་ར། [khrims ra]
ཁོ་ཚོའི་རྩོད་གཞི་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་བས།ཁོ་ཚོས་ཁྲིམས་ར་ལ་གཏུགས།
court noun
unknown
linguatools

 
Random term
gully གྲོག་རོང་། [grog rong ]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)