Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁོང་ཁྲོ། [khong khro]
ཁོའི་ཁོང་ཁྲོ་ཞི་འཇགས་སུ་གྱུར་འདུག
anger noun
His anger has cooled.
vztek

linguatools
ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས་ཏེ། [khong khro dang bcas te]
ཁོས་ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས་ཏེ་སྒོ་ཤུགས་ཀྱིས་བརྡབ་པ་དང་ཕྱིར་བུད།
angrily
He slammed the door angrily and left.
naštvaně

linguatools
ཁྱད་འཕགས། [khyad 'phags]
རྩེད་མོའི་ལེ་ཚན་ཚང་མའི་གྲས་སུ། ཁོ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ནི་ཆེས་ཁྱད་འཕགས་ཞིག་ཡིན།
outstanding adjective
Of all the performances her song was the most outstanding.
vynikající

linguatools
ཁྱད་ཆོས། [khyad chos]
ཁོའི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་གསལ་ནི་ཤེས་ཡོན་པའི་མཚར་སེམས་དེ་རེད།
characteristic noun
unknown
linguatools
མཁའ་ལམ། [mkha' lam]
ཟི་ལིང་ནས་པེ་ཅིན་བར་གྱི་མཁའ་ལམ་དེ་ཞི་ཨན་གྱི་ཉེ་སར་བརྒྱུད་འགྲོ
air route noun
The air route from Xining to Beijing passes near Xi'an.
vzdušná cesta
Vzdušná cesta z Xiningu do Pekingu vede kolem Xi'anu.

linguatools
ཁྱད་ཆོས། [khyad chos]
བཟོད་སྲན་ནི་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་ཡོད་དགོས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན།
attribute noun
Patience is an attribute of a good teacher.
vlastnost

linguatools
མཁའ་དམག [mkha' dmag]
མཐོ་འབྲིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས། ཁོ་མཁའ་དམག་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་གནམ་གྲུ་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
air force noun
After he graduated from senior high school he joined the air force and became a pilot.
letectvo
Poté co dokončil vyšší odbornou školu, narukoval k letectvu a stal se pilotem.

linguatools
ཁྱད་པར། [khyad par]
ངས་ལྟ་ཚུལ་འདི་གཉིས་བར་གྱི་ཁྱད་པར་དབྱེ་འདོད།
difference noun
rozdíl

linguatools
མཁའ་འགྲུལ། [mkha' 'grul]
དངོས་རྡོག་འདི་མཁའ་འགྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་ས་ནས་ལོན་ཏོན་ལ་བསྐུར་རྒྱུ་རེད།
air freight noun
This package will be sent to London from Lhasa as air freight.
letecká doprava
Ten balík bude poslán leteckou dopravou ze Lhasy do Londýna.

linguatools
ཁྱད་གསོད། [khyad gsod]
གནད་དོན་དེ་ཁྱད་གསོད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རྒྱལ་ཁའི་གནད་འགག་ཡིན།
contempt noun
unknown
linguatools

 
Random term
to tell སྨྲ། [smra]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)