Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁུངས་བཙན། [khungs btsan]
ང་ལ་ཁུངས་བཙན་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་ཡིག་ཆ་ཡོད།
authentic adjective
I had obtained the authentic details.
autentický

linguatools
ཁྲོད། [khrod]
ང་ལ་ཡོད་མྱོང་བའི་ངའི་བསླབ་ཚན་ཚང་མའི་ཁྲོད་ནས། བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་འདི་ནི་རིག་པ་ཆེས་རྣོན་པོ་ཡིན།
among
Among all the students I have ever had, this little girl is the cleverest.
mezi
Mezi všemi studenty, které jsem kdy měl, je tato holčička nejchytřejší.

linguatools
ཁེ་ཕེན། [khe phen]
ཁྱོད་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ཁྲོད་ང་ལ་ཁེ་ཕན་ཅི་ཞིག་ཡོད།
benefit noun
What is the benefit for me in your plan?
užitek

Tibetan-English Dictionary
ཁེ་ལས། [khe las]
ཁེ་ལས་གསར་བ་ཞིག་འགོ་རྩོམ་རྒྱུ་ནི་དཀའ་མོ་ཡིན་ལོས་ཆེ།
business noun
Starting a new business enterprise can be difficult.
obchod

Tibetan-English Dictionary
ཁྲོན་པ། [khron pa]
ཁྲོན་པ་དེས་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་འདང་བོ་འདོན་སྤྲོད་བྱས།
well noun
The well produced a good supply of clean water.
studna
Studna poskytovala dobrý přísun čisté vody.

linguatools
ཁེངས་དྲེགས། [khengs dregs]
ཁོ་མོའི་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱིས་གྲོགས་པོ་མང་པོ་མོ་དང་འབྲལ་དུ་བཅུག
conceit noun
unknown
linguatools
ཁེངས་དྲེགས་ཅན། [khengs dregs can]
ཁོ་ནི་ཅི་འདྲའི་ཁེངས་དྲེགས་ཅན་ཞིག་རེད།
arrogant adjective
He was so arrogant.
namyšlený

linguatools
ཁེར་རྐྱང་དུ། [kher rkyang du]
ཁོ་མོ་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས་པར་སུན་སྣང་སྐྱེས་འདུག
alone
She was weary of being alone.
sám

linguatools
ཁེམ་བུ། [khem bu]
དངུལ་གྱི་ཁེམ་བུ་འདི་ནི་ང་ཚོའི་སྡེ་བའི་དངུལ་མགར་གྱིས་བརྡུངས་པ་ཡིན།
spoon noun
This silver spoon was made by the silversmith in our village.
lžíce
Tuto stříbrnou lžíci vyrobil stříbrník v naší vesnici.

linguatools
ཁོ། [kho]
ཁོས་བོད་སྐད་རྣམ་དག་བཤད་ཤེས།
he
He can speak perfect Tibetan.
on
On mluví perfektně tibetsky.

linguatools

 
Random term
crank མི་བརྟན་པ། [mi brtan pa]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)