Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
སྐུ་མགྲོན། [sku mgron]
ཁྱོད་ནི་ངའི་སྐུ་མགྲོན་ཡིན་པས། ངས་ཁྱོད་ལ་ཆང་བཟང་བོ་ཞིག་ལྡུད་འདོད།
guest noun
You are my guest so I want to serve you some good liquor.
host

linguatools
སྐུ་ཞབས། [sku zhabs]
དེ་རིང་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་གསུམ་སྟེང་སྐུ་ཞབས་ཨ་མདོ་ཡིས་ཁྱོད་ལ་འཚསམ་འདྲི་བྱེད་རྒྱུ་རེད།
Mr. noun
Mr. Amdo will visit you this afternoon at three.
pan
Pan Amdo Vás navštíví dnes odpoledne ve tři.

linguatools
སྐུད་པ། [skud pa]
ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐུད་པ་ལྗང་ཁུ་འདི་ཁབ་མིག་ལ་རྒྱུས་ན་ཆོག་གམ།
thread noun
Will you please put this green thread through the needle's eye for me?
nit

linguatools
སྐུད་ལམ། [skud lam]
ཁངས་ཆེན་པོས་ཏར་ཡིག་གི་སྐུད་ལམ་བཅད།
line noun
The telegraph line was broken by the heavy snow.
unknown
linguatools
སྐུལ་མ། [skul ma]
ཁྱོད་ཀྱིས་སྐུལ་མ་བཏང་བ་ལས་ང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ།
encouragement noun
Your encouragement helped me succeed.
povzbuzení

Tibetan-English Dictionary
བསྐོ་བཞག [bsko bzhag]
ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ནས་བཟུང་ཁོ་སྲིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་དེ་ལ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་དེས་གོ་ཆོད་རྒྱུ་རེད།
appointment noun
His appointment to the position of governor will take effect on January the first.
jmenování
Jeho jmenování do funkce guvernéra vejde v platnost počínaje prvním lednem.

Tibetan-English Dictionary
སྐོར་འདྲི། [skor 'dri]
སྐོར་འདྲི་བསྟུད་མར་ཉིན་གསུམ་ལ་བྱས་རུང་། ཁོས་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཚོའི་མིང་ཡང་མ་བཤད།
interrogation noun
Although the interrogation lasted three days he did not even said the names of his friends.
výslech
Ačkoli výslech trval tři dny, jména svých přátel ani nevyslovil.

Tibetan-English Dictionary
སྐོར། [skor]
ཉིན་རེའི་ཕྱོགས་པར་ངས་མ་ནི་འཁོར་ལོ་སྐོར།
rotate verb
I rotate my prayer wheel every morning.
točit
Točím svým modlitebním válcem každý den.

Tibetan-English Dictionary
སྐོར། [skor]
ངས་ཁྱོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཐོས་མ་བྱུང་།
about
I didn't hear any news about you.
o
Neslyšel jsem o tobě žádné novinky.

Tibetan-English Dictionary
སྐོར་ལོག [skor log]
བྱ་སྤྱོད་སྐོར་ལོག་ཡིན་པ་དེས་ང་རང་དོགས་མི་བདེ་བར་བཟོས།
odd adjective
Odd behavior makes me uncomfortable.
unknown
Tibetan-English Dictionary

 
Random term
letter གསུང་འཕྲིན། [gsung 'phrin]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)