Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
རྐྱེན་ངན། [rkyen ngan]
ཆེས་ཉེ་དུས་སུ་ང་ཚོ་ལ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ངན་དེ་ནི་ལོ་གཉིས་སྔོན་གྱི་ཁངས་ཆག་དེ་ཡིན།
disaster noun
The most recent disaster we experienced was the heavy snowfall two years ago.
katastrofa
Poslední katastrofa, kterou jsme tu měli, byla vánice před dvěma lety.

Tibetan-English Dictionary
ལྐོག་རྔན། [lkog rngan]
ལྐོག་རྔན་རྫོང་བ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ངན་ཡིན་པས་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་དགོས།
bribery noun
Bribery is social evil that should be eliminated.
podplácení

Tibetan-English Dictionary
ལྐོག་ཚོང་། [lkog tshong]
ཁོས་གསེར་གྱིས་ལྐོག་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཁེ་སྤོགས་ཆེན་པོ་བླངས།
black marketing noun
He made a lot of money by black marketing gold.
černý obchod

Tibetan-English Dictionary
ལྐུགས་པ། [lkugs pa]
ཁོ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྐུགས་པ་ཞིག་ཡིན།
mute adjective
He has been mute since birth.
němý

Tibetan-English Dictionary
སྐད་ཅིག [skad cig]
ང་རང་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་།
moment noun
i will be back in a moment.
okamžik

linguatools
སྐད་ལུགས། [skad lugs]
ཁོའི་ཨ་མདོའི་སྐད་ལུགས་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡོད།
accent noun
He has a strong Amdo accent.
přízvuk

linguatools
སྐབས་དོན། [skabs don]
ཁོས་ཉིན་རེར་ཚགས་པར་འགའ་རེ་ཀློག་བཞིན་ཡོད་པས་སྐབས་དོན་མང་པོ་ཤེས།
current events noun
He reads several newspapers every day and, consequently, he knows a lot about current events.
aktuální události
Každý den čte několik novin, a proto ví hodně o aktuálním dění.

Tibetan-English Dictionary
སྐམ་ས། [skam sa]
སྐམ་ས་དེ་ལ་རྨོ་འདེབས་བྱེད་མི་རུང་།
dry land noun
That dry land is unsuitable for cultivation.
suchá země

Tibetan-English Dictionary
རྐང་ཐང་བ། [rkang thang ba]
ཁོ་ནི་རྐང་ཐང་བ་ངར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཐ་ན་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་སླེབས་ཀྱང་ཉིན་རེར་རྐང་ཐང་ལ་སྤྱི་ལེ་འགས་རེ་འགྲོ་བར་དགའ།
walker noun
He was a great walker even when he was eighty he liked to walk several kilometers everyday.
unknown
linguatools
སྐུ་དྲག [sku drag]
བཅིངས་འགྲོལ་གྱི་སྔོན་ལ། ཁོ་ནི་ས་འདི་གའི་སྐུ་དྲག་ཕྱུག་པོ་ཡིན།
noble noun
Before Liberation, he was the richest noble in this area.
šlechtic

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
leadership དབུ་ཁྲིད་དམ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་དབང་། [dbu khrid dam 'go khrid kyi go dbang]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)