Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
དཀྲུག [dkrug]
ཁྱོད་ཀྱིས་འོ་མའི་ནང་ལ་ཇ་བསྣན་རྗེས་ངེས་པར་དུ་དཀྲུག་དགོས།
to stir noun
After you add tea to milk you have to stir it.
pěšina

linguatools
བཀོད་པ། [bkod pa]
ཁྱོད་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་བརྡ་ཁྱབ་གསར་བའི་བཀོད་པ་ལ་ང་དགའ་བོ་འདུག
layout noun
I like the layout for your new advertisement.
unknown
linguatools
རྐང་ཐང་། [rkang thang]
ང་ཚོ་བོགས་གཏོང་རླངས་འཁོར་ལ་བསྡད་ཆོག་མོད། འོན་ཀྱང་ང་རང་རྐང་ཐང་ལ་འགྲོ་བར་དགའ།
on foot noun
We could take a taxi, but I prefer to go on foot.
unknown
linguatools
རྐོ། [rko]
ཁོས་ཤིང་ངོས་སུ་མིའི་གཟུགས་བརྙན་བརྐོས།
carve verb
He carves human figures out of wood.
tesat
Vytesává do dřeva figurky lidí.

Tibetan-English Dictionary
རྐྱལ་སྟོང་། [rkyal stong]
ཁོའི་སྐྲ་དང་གོན་པ་ལ་བལྟས་ན།ངས་ཁོ་ནི་རྐྱལ་སྟོང་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས།
dandy noun
Looking at his hair and clothes I know he's a dandy.
frajer

linguatools
རྐྱེན་གྱིས། [rkyen gyis]
མདང་དགོང་མ་ཉལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་འདུག
because
I am very tired because I didn't sleep last night.
protože

linguatools
རྐྱེན་ངན། [rkyen ngan]
ཆེས་ཉེ་དུས་སུ་ང་ཚོ་ལ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་ངན་དེ་ནི་ལོ་གཉིས་སྔོན་གྱི་ཁངས་ཆག་དེ་ཡིན།
disaster noun
The most recent disaster we experienced was the heavy snowfall two years ago.
katastrofa
Poslední katastrofa, kterou jsme tu měli, byla vánice před dvěma lety.

Tibetan-English Dictionary
ལྐོག་རྔན། [lkog rngan]
ལྐོག་རྔན་རྫོང་བ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ངན་ཡིན་པས་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་དགོས།
bribery noun
Bribery is social evil that should be eliminated.
podplácení

Tibetan-English Dictionary
ལྐོག་ཚོང་། [lkog tshong]
ཁོས་གསེར་གྱིས་ལྐོག་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཁེ་སྤོགས་ཆེན་པོ་བླངས།
black marketing noun
He made a lot of money by black marketing gold.
černý obchod

Tibetan-English Dictionary
ལྐུགས་པ། [lkugs pa]
ཁོ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྐུགས་པ་ཞིག་ཡིན།
mute adjective
He has been mute since birth.
němý

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
resolute བློ་ཐག་རྦད་ཆོད། [blo thag rbad chod]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)