Tibetan English Czech

Context Dictionary

 
Restrict the search to:
You can make use of the wylie transliteration.
 

tibetan [wylie] english czech comment source
ཁྱད་གསོད། [khyad gsod]
གནད་དོན་དེ་ཁྱད་གསོད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རྒྱལ་ཁའི་གནད་འགག་ཡིན།
contempt noun
unknown
linguatools
ཁྱབ་བསྒྲགས། [khyab bsgrags]
ཉེ་ལམ་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེས་མི་རྣམས་ལ་གློག་དང་ཆུ་གྲོན་ཆུང་བྱེད་རྒྱུའི་སྐུལ་མ་བཏང་།
announcement noun
The latest announcement encouraged people to save water and electricity.
oznámení

Tibetan-English Dictionary
ཁྱབ་ཁོངས། [khyab khongs]
ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་བྱའི་ཁྱབ་ཁོངས་གང་ཞིག་ལ་སྦྱང་བརྩོན་བྱེད་འདོད།
field noun
What field of knowledge do you think you would like to study?
oblast
Jakou myslíš, že bys rád studoval tematickou oblast?

Tibetan-English Dictionary
ཁྱབ་གདལ། [khyab gdal]
དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་དེ་བོད་ཁམས་ན་ཁྱབ་གདལ་ཆེ།
dissemination noun
unknown
linguatools
ཁྱི། [khyi]
ངེད་ཚང་གི་ཁྱི་རུས་པ་འཆའ་བར་དགའ།
dog noun
Our family’s dog likes to chew on bones.
pes

Tibetan-English Dictionary
ཁྱེད་ཀྱི། [khyed kyi]
ཁྱེད་ཀྱི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར།
your
what is your name?
tvůj

linguatools
འཁོར་གཡོག ['khor g.yog]
ལོ་མང་བོའི་སྔོན་དུ་ཁོ་ནི་འཁོར་གཡོག་ཅིག་ཡིན།
servant noun
He had been a servant many years ago.
sluha
Před mnoha lety byl sluhou.

linguatools
འཁོར་ལོ། ['khor lo]
ཤིང་གི་འཁོར་ལོ་དེ་མགྱོགས་མོར་ཟད།
wheel noun
The wooden wheel soon wore out.
kolo

linguatools
ཁྲག [khrag]
རྨ་ཁ་ལས་ཐོན་པའི་ཁྲག་ཁོའི་དཔུང་བའི་སྟེང་ནས་མར་འཛགས།
blood noun
Blood from his injury flowed down his arm.
krev

Tibetan-English Dictionary
ཁྲག་རྩ། [khrag rtsa]
ཁོ་སྐམ་པོ་ཡིན་པས་ཁྲག་རྩ་ཡང་མཐོང་སླ།
blood vessels noun
He was so thin that his blood vessels were easily visible.
krevní cévy

Tibetan-English Dictionary

 
Random term
friend གྲོགས་པོ། [grogs po]
Browse the english vocabulary
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
Browse the tibetan vocabulary
                                                           
Browse the wylie transliteration
k   kh   g   ng   c   ch   j   ny   t   th   d   n   p   ph   b   m   ts   tsh   dz   w   zh   z   '   y   r   l   sh   s   h   a  
Browse the czech vocabulary
a  á  b  c  d  ď  e  é  f  g  h  ch  i  í  j  k  l  m  n  o  ó  p  q  r  ř  s  š  t  ť  u  v  w  x  y  z 

About 10 000 entries with example sentences in three languages (Tibetan, English, Czech).


Legal notice
login (restricted)